Nawigacja

Świetlica

nauczyciel świetlicy - mgr Edyta Bartkowska, mgr Marzena Trzeciak-Tomczyk

nr sali: 14

Godziny otwarcia - świetlica dla klas I - III:

Poniedziałek: 12:50 - 15:50
Wtorek: 12:50 - 15:50
Środa: 12:50 - 15:50
Czwartek: 12:50 - 15:50
Piątek: 12:30 - 15:30

nr sali: 11

Godziny otwarcia - świetlica dla klas IV - VIII:

Poniedziałek: 13:50 - 15:50
Wtorek: 12:50 - 15:50
Środa: 12:50 - 15:50
Czwartek: 13:50 - 15:50
Piątek: zajęcia w bibliotece

Budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań a także integracji społeczności.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE

Świetlica jest placówką dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Opieką świetlicy objęte są również dzieci dojeżdżające do szkoły z pobliskich miejscowości.

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) pomoc w odrabianiu lekcji,
c) organizowanie gier i zabaw,
d) ujawnienie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
e) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,
f) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
g) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
h) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności uczniów.

II. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
2. Czas i godziny pracy świetlicy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
3. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy.

III. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
c) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.
3. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy.
4. Prawa i obowiązki wychowanków wynikają z ich potrzeb i zadań świetlicy.
5. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

IV. PRACOWNIK ŚWIETLICY

Pracownikiem świetlicy jest wychowawca świetlicy, podlegający Dyrektorowi Szkoły.

V. DOKUMENTACJA

Świetlica pracuje w oparciu o:
a) roczny plan pracy,
b) dziennik zajęć,
c) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ŚWIETLICY

Świetlica szkolna może objąć opieką nie więcej niż 25 uczniów.

W pierwszej kolejności przyjmowani są:
- uczniowie dojeżdżający do szkoły spoza Pobierowa;
- uczniowie obydwojga rodziców pracujących;
- uczniowie oczekujący na obiad;
- uczniowie z rodzin niepełnych;
- uczniowie z rodzin zastępczych;
- uczniowie z rodzin o najniższym statusie materialnym;
- uczniowie, których rodzice są częściowo lub całkowicie niepełnosprawni, przewlekle chorzy.

Doraźnie mogą korzystać ze świetlicy uczniowie, których rodzice w danym dniu są nieobecni w domu i nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć