Nawigacja

Statut przedszkola

Statut Katolickiego Przedszkola w ZSO

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: „Katolickie Przedszkole w Pobierowie”;
2. Przedszkole jest zlokalizowane w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przy ulicy Kościuszki 2 w Pobierowie;
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
4. Organem finansującym jest Urząd Gminy w Rewalu;
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Art. 2
Katolickie Przedszkole w Pobierowie jest placówką publiczną, spełniającą wymagania określone w ustawie o systemie oświaty, która:
1) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) Przeprowadza rekrutację o powszechnej dostępności;
3) Obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
4) Prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
5) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Art. 3
Czas pracy Katolickiego Przedszkola:
1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący – na wniosek dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną;
2. W ciągu tygodnia przedszkole pracuje przez 5 dni – od poniedziałku do piątku;
3. W przedszkolu może być zorganizowany oddział pięciogodzinny, pod warunkiem realizowania co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
4. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw w jego pracy:
- W okresie wakacji letnich;
- W okresie Bożonarodzeniowej przerwy świątecznej;
- W okresie ferii zimowych, jeśli rodzice nie zgłoszą co najmniej 10 dzieci;
- W okresie Świąt Wielkanocnych;
Terminy przerw są ustalane przez organ prowadzący – na wniosek dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Art. 4
1. Rozkład dnia dla oddziału przedszkolnego jest dostosowany do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju i warunków życiowych;
2. Rozkłady dnia opracowuje rada pedagogiczna a zatwierdza dyrektor;
3. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego Ministra Edukacji Narodowej;
4. Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy w przedszkolu są zajęcia zaplanowane przez nauczyciela, czynności samoobsługowe, zabawy dowolne dzieci;
5. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw, o których mowa w art. 3;
Art. 5
1. Rodzice ponoszą opłatę na zakup żywności służącej do przygotowania dwóch posiłków:
1) Śniadanie;
2) Obiad;
2. Wysokość kosztów wyżywienia ustala dyrektor w drodze zarządzenia;
3. Przedszkole pobiera miesięczną opłatę stałą, która jest przeznaczana przede wszystkim na zakup zabawek, środków dydaktycznych i artykułów papierniczo-artystycznych;
4. Opłata, której mowa w ust. 2, nie powinna być wyższa od tej, jaka obowiązuje w innych przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rewal;
5. Opłata stała, o której mowa w ust. 3 i 4, nie może być przeznaczona na zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania, które z mocy ustawy o systemie oświaty są w przedszkolu bezpłatne;
6. Przy ustalaniu odpłatności, o której mowa w ust. Od 1-5, dyrektor bierze pod uwagę możliwości finansowe rodziców (opiekunów) dzieci. Może także udzielić okresowych lub stałych ulg i zwolnień z odpłatności, w porozumieniu z organem prowadzącym.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
Art. 6
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie – w duchu wartości katolickich. Pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
1. Wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dziecka;
2. Rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie umiejętności intelektualnych, niezbędnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
3. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby właściwie orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
4. Kształtowanie w dzieciach odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
5. Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych do poprawnych relacji między dziećmi i dorosłymi;
6. Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
7. Sprawowanie opieki nad dzieckiem, odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości placówki, wspieranie rodziny w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem;
8. Troska o bezpieczeństwo, zdrowie, prawidłowy rozwój sprawności fizycznej;
9. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
10. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, formy plastyczne i teatralne;
11. Kształtowanie poczucia tożsamości osobistej, przynależności społecznej (rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty lokalnej i narodowej) oraz postawy patriotycznej;
12. Realizacja zadań w ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, a także we współpracy z osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi, wspierającymi pracę przedszkola;
Art. 7
1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze w stosunku do dziecka – jako osoby, powinny być wypełniane w sposób zindywidualizowany;
2. Wychowanie w przedszkolu służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczeniu się miłości do Boga i Ojczyzny;
3. W miarę potrzeb i możliwości, przedszkole może wspierać rodziców poprzez organizowanie w placówce pomocy specjalistycznej dla dzieci, a dla rodziców – pedagogicznej i innej.
Obszary edukacyjne, w oparciu o które realizowane są cele wychowania przedszkolnego:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2. Opanowywanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, niezbędnych do stosowania w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
7. Wychowanie przez sztukę rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej;
8. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
9. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu związanych z nimi zagrożeń;
10. Wychowanie do poszanowania świata fauny i flory kształtowanie zachowań proekologicznych;
11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci w kierunku edukacji matematycznej;
12. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
13. Wychowanie rodzinne, katolickie, obywatelskie i patriotyczne.
ROZDZIAŁ III
Sposoby realizacji zadań przedszkola
Art. 8
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu, prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
1. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
2. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
- Szczegółowe cele edukacyjne;
- Tematykę materiału edukacyjnego;
- Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu;
3. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, lub:
- opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
- wybrać program opracowany przez innego autora (autorów), za jego zgodą;
- wybrać program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami, za jego zgodą;
4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi wybrany program wychowania przedszkolnego;
5. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola;
6. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu;
7. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego;
8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego – obowiązującej podstawy programowej w całości;
Art. 9
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu lub dwojgu nauczycielom, zwanych dalej wychowawcami grupy;
2. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej opiekuńczej i dydaktycznej, przez cały okres funkcjonowania grupy.
Art. 10
Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, poprzez:
1. Realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
2. Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według następujących zasad:
- Co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela;
- Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, w lesie, na wycieczce, kiedy to organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe, ogrodnicze i in.;
- Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
- Pozostały czas – dwie piąte – nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
3. Opracowywanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
4. Przestrzeganie liczebności grup;
5. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
6. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
8. Kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola, pod kątem zapewnienia bezpiecznych, i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej 1 raz w roku;
9. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
10. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
11. Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola, w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
12. Bezpieczne ogrodzenie terenu przedszkola;
13. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
14. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i gospodarczych;
15. Wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki, zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
16. Dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
17. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem przedszkola;
18. Szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Art. 11
W przedszkolu może być organizowana się pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
Art.12
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
1. Diagnozowaniu środowiska dziecka;
2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
4. Wspieraniu dziecka wybitnie uzdolnionego;
5. Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;
6. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
7. Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
8. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
9. Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
10. Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Art. 12
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1. Rodzicami;
2. Psychologiem;
3. Pedagogiem;
4. Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5. Podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
Art. 13
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek:
1. Rodziców;
2. Nauczyciela-wychowawcy grupy;
3. Pedagoga;
4. Logopedy;
5. Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
Art. 14
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
2. Zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
3. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
Art. 15
1. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi, wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych.
Art. 16
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być organizowane dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 osób.
Art. 17
1. Za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa niż określona w art.16, ust. 1.
Art. 18
Zajęcia specjalistyczne organizowane są w miarę potrzeb
1) Korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników wynosi od 2 do 5 dzieci;
2) Logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii. Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 osób;
Art. 19
1. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
Art. 20
1. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub specjalistycznymi, decyduje dyrektor przedszkola.
Art. 21
1. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Art. 22
1. Rodzice i nauczyciele mogą korzystać z porad psychologiczno-pedagogicznych poprzez kontakt z instytucjami specjalistycznymi – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizowanie w przedszkolu warsztatów z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności wychowawczo-dydaktycznych itp.
Art. 23
1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Poradni Specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć;
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu;
5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym;
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:
1) Z grupą wychowawczą w przedszkolu;
2) Indywidualnie, w odrębnym pomieszczeniu przedszkola;
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane;
9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem, wynosi od 4 do 6 godzin , odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni;
11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym , których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości (uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia), organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.
Art. 24
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
1) Występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji;
2) Stały kontakt i współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rewalu;
Art.25
1. Każdy rodzic/opiekun prawny ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka, od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu;
2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję ostateczną o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców;
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych przedszkola.
ROZDZIAŁ IV
Organy przedszkola
Art. 26
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
2. W przedszkolu może działać Rada Rodziców.
Art. 27
1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je wobec władz samorządowych, oświatowych i kościelnych – dyrektor, powołany przez organ prowadzący, w sposób zgodny z odrębnymi przepisami;
2. Prawa i obowiązki dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. 1996 Nr 67, poz.329).
Art. 28
1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem dyrektora. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
2. Obowiązki i kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie oświaty (art. 40-43)
Art. 29
Między rodzicami/opiekunami prawnymi i przedszkolem zakłada się ścisłą współpracę w sprawach dotyczących wychowania, opieki i edukacji dzieci.
1) Rodzice mają prawo do:
a. Znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w każdym oddziale;
b. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
c. Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny – opinii na temat pracy przedszkola.
2) W przedszkolu mogą być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami, przynajmniej raz na kwartał – w celu wymiany informacji, pedagogizacji i formacji religijnej.
Art. 30
W przedszkolu może działać rada rodziców. Sposób powołania i działalności rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty (art. 53).
ROZDZIAŁ V
Organizacja przedszkola
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych w art. 3.
Art. 31
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, do 30 maja każdego roku;
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący. Kopię arkusza organizacji przedszkola przekazuje się organowi finansującemu przedszkole.
3. W arkuszu organizacji określa się:
a) Czas pracy poszczególnych oddziałów;
b) Liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
c) Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ finansujący przedszkole.
Art. 32
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Przyjęć dzieci dokonuje komisja kwalifikacyjna w następującym składzie: dyrektor, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców. Czas przyjmowania kart kwalifikacyjnych trwa do 30 kwietnia każdego roku. Sposób kwalifikowania dzieci do przedszkola określają kryteria przyjęć dzieci do przedszkola, zgodne z obowiązującymi przepisami. Dokumentację z przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentacji przedszkola.
Art. 33
1. Przedszkole jest dwuoddziałowe. W grupie młodszej łączone są dzieci trzyletnie i czteroletnie, w grupie starszej dzieci pięcioletnie i sześcioletnie;
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
Art. 34
1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 8 godzin dziennie: od 7.30 do 15.30;
2. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00;
3. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 15.30;
4. W godzinach od 7.30 do 8.00 i od 13.00 do 15.30 wszystkie dzieci przebywają w jednej sali, pod opieką jednej nauczycielki. Dzieci sześcioletnie od godziny 13.00 mogą przebywać w świetlicy szkolnej.
Art.35
1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
- Dwie sale dla poszczególnych grup;
- Salkę konstrukcyjną;
- Szatnię;
- Kuchnię ze stołówką wspólną ze szkołą;
- Salę gimnastyczną wspólną ze szkołą;
- Plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.
Art. 35
1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego (zgodnych z obowiązującą podstawą programową), dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu może być realizowany program wychowawczo-dydaktyczny i program profilaktyczny, spełniający warunki ustalone prawem dla przedszkola publicznego;
2. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: umuzykalniające, taneczne, rytmika, sportowe, język obcy nowożytny i in.;
3. W przedszkolu odbywa się nauka religii dla każdego oddziału, prowadzona przez wykwalifikowanego katechetę, w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo;
4. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a. ok. 15 minut dla 3-4-latków;
b. ok. 30 minut dla 5-6-latków;
5. Godzina zajęć nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.
Art. 36
Grupy międzyoddziałowe.
1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych w grupach międzyoddziałowych, nie przekraczających 25 dzieci;
2. W okresach niskiej frekwencji (ferie, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy), dyrektor może zlecić łączenie oddziałów, z zachowaniem liczebności dzieci w grupie;
3. Wycieczki i inne formy wyjazdowe w ramach zajęć przedszkolnych mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.
Art. 37
1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego – do 5 godzin dziennie, jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, wykraczające poza podstawę programową – powyżej 5 godzin, są odpłatne;
2. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe i sposób ich uiszczania reguluje umowa zawarta pomiędzy organizatorem zajęć a dyrektorem przedszkola;
3. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych dla dzieci szczególnie uzdolnionych, będących w trudnej sytuacji finansowej;
4. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań;
Art. 38
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
a) W godzinach od 7.30 do 8.30:
- schodzenie się dzieci;
- zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
- praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym;
- zabawy dydaktyczne w małych zespołach lub indywidualne;
- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
- przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
b) W godzinach od 8.30 do 12.00:
- śniadanie;
- zabiegi higieniczne;
- zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, artystycznej, językowej, matematycznej, przyrodniczo-ekologicznej, społecznej, samoobsługowej, bezpieczeństwa, zdrowotnej oraz kształtowania gotowości do czytania i pisania;
- zabawy ruchowe z prawidłami;
- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań;
- spacery w celach dydaktycznych i rekreacyjnych;
- zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
- przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
c) W godzinach od 12.00 do 15.30:
- obiad;
- słuchanie czytanych tekstów literackich (bajki, wierszyki, opowiadania dla dzieci);
- zajęcia programowe w poszerzonym zakresie;
- zabawy uspokajające i relaksujące;
- praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i stymulującym;
- gry planszowe, gry i zabawy dydaktyczne w małym zespole;
- zabawy w dowolne w kącikach zainteresowań lub ogrodzie przedszkolnym, w zależności od warunków atmosferycznych.
Art. 39
Odpłatność za przedszkole:
1. Przedszkole jest jednostką finansowaną przez Urząd Gminy w Rewalu oraz rodziców (opiekunów prawnych), w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustala się na podstawie aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Gminy;
3. Stała opłata miesięczna, o której mowa w ust. 2, nie podlega zwrotowi. W przypadku nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie ponad 30 dni, rodzicom przysługuje prawo do zwolnienia z tej opłaty za okres jednego miesiąca, na ich prośbę;
4. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu, ustalana jest na podstawie cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w formie Zarządzenia;
5. Opłata, o której mowa w ust. 4, podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu;
6. Opłata za zapewnienie opieki poza godzinami koniecznymi do realizacji podstawy programowej, tj. 5 godzin dziennie, ma charakter opłaty za świadczenia i wynosi 2,50 złotych miesięcznie;
7. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilości i rodzaju spożywanych posiłków, rodzice (opiekunowie prawni) przedkładają w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do składanych wcześniej deklaracji, wymaga pisemnego wystąpienia rodzica (opiekuna prawnego) do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca;
8. Rodzice dzieci 6-letnich i 5-letnich, realizujących w przedszkolu obowiązkowe przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko przebywa w przedszkolu 5 godzin i nie korzysta z wyżywienia;
9. Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub na konto placówki;
10. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 4 i 6, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego;
11. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic (opiekun prawny) składa pisemną informację, w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać po złożeniu wniosku w sekretariacie lub przekazać na cele przedszkola;
12. W porozumieniu z rodzicami dziecka, dyrektor przedszkola występuje do GOPS-u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu;
13. Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „wsadu do kotła”;
14. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą;
15. Koszty związane przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy
Art. 40
1. Dyrektor przedszkola jest powołany przez Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w sposób zgodny z odrębnymi przepisami;
2. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników obsługi;
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określa regulamin pracy i wynagradzania w przedszkolu;
Art. 41
1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;
2. Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela od chwili przyprowadzenia ich do placówki przez rodziców (opiekunów prawnych), do chwili odebrania ich z przedszkola;
3. Tygodniowy wymiar pracy wynosi 40 godzin, w tym 22 godziny dydaktyczne w grupie dzieci 6-letnich, 25 godzin w grupie dzieci od 3 do 5 lat;
4. Szczegółowy harmonogram pracy nauczyciela określony jest w ramowym rozkładzie dnia, zatwierdzonym przez dyrektora;
5. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo do korzystania z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z dyrektorem – placówek i instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych.
Art. 42
Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2. Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego m. in. Wykorzystywanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego lub opracowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego (zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego), wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi, w celu maksymalnego ułatwienia im rozumienia istoty realizowanych zagadnień;
3. Kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu do ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
4. Dbałość o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i etycznych;
5. Tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
6. Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci i informowanie rodziców o osiągnięciach lub brakach ich dziecka;
7. Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
8. Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci;
9. Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz utrzymywanie kontaktów indywidualnych z rodzicami dzieci;
10. Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych poprzez aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego;
11. Organizowanie i udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych;
12. Przestrzeganie dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej;
13. Kierowanie się w swojej pracy dobrem dziecka, poszanowanie jego godności i jego praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka;
14. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji: dziennik zajęć w przedszkolu, obserwacje dzieci (karty lub zeszyty), opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, zestawień statystycznych, kroniki przedszkola i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
15. Opracowywanie lub wybór programu wychowania przedszkolnego (zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego) i przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola;
16. Dbałość o estetyczny wystrój sal zajęć, szatni i innych pomieszczeń z których korzystają dzieci;
17. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i zachowywanie właściwych relacji pracowniczych;
18. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora oraz uchwałami rady pedagogicznej.
Nauczyciele realizują swoje zadania poprzez:
1. Dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, potrzeb, oczekiwań, warunków rodzinnych i bytowych;
2. Tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3. Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4. Organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
5. Utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem, logopedą i innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
6. Zachęcanie dzieci do podejmowania wysiłku, pokonywania trudności, wyrabianie cierpliwości i odporności na niepowodzenia;
7. Wdrażanie dzieci do społecznego działania, kształtowanie właściwych postaw moralnych;
8. Okazywanie dzieciom troski i życzliwości;
9. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom wykazanie się zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi itp.;
10. Współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka;
11. Wdrażanie dzieci do dbałości własne zdrowie i higienę osobistą;
12. Dbałość o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i pomocy dydaktycznych;
13. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
14. Przestrzeganie procedur obowiązujących przedszkolu, a w szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w nieszczęśliwych wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
Obowiązki nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci:
1. Skrupulatne przestrzeganie i stosowanie przepisów i zarządzeń dotyczących bhp i p. poż., a także obowiązek uczestniczenia w szkoleniach z tego zakresu;
2. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Opuszczenie miejsca pracy jest możliwe tylko przez zapewnienie dzieciom opieki przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela;
3. Niezwłoczne przerwanie zajęć i wyprowadzenie dzieci, gdy zaistnieje realny stan zagrożenia w przedszkolu;
4. Wszystkie pomieszczenia i ich wyposażenie oraz inne miejsca, w których mogą przebywać dzieci, muszą być bezpieczne;
5. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają ich bezpieczeństwu. Jeżeli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola w celu usunięcia zagrożenia;
6. Czuwanie nad bezpieczeństwem zajęć i zabaw dziecięcych;
7. Dbałość o ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
8. Uszkodzone zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt, które stanowią zagrożenie dla dzieci, muszą być usunięte z sali;
9. Udzielanie pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
10. Nauczyciel nie może podać dziecku żadnego leku doustnie bez konsultacji lub zgody rodziców;
11. W razie choroby lub wypadku dziecka, nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców dziecka, wezwać pogotowie ratunkowe;
12. Wszelkie wyjścia, wyjazdy poza teren przedszkola muszą być zgłoszone do dyrektora przedszkola i wpisane do zeszytu wyjść.
Art. 43
Zadania pomocy nauczyciela:
1. Przestrzega Konstytucji Rzeczypospolitej, zasad Kościoła Katolickiego i innych przepisów prawa;
2. Swoje zadania wykonuje sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3. Dochowuje tajemnicy służbowej, ustawowo chronionej;
4. Dba o kulturę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny;
5. Szczegółowo przestrzega zakresu swoich czynności i obowiązków, który przyjmuje od dyrektora przedszkola i potwierdza własnym podpisem;
Sprzątanie:
Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, szatni, korytarzy i klatki schodowej.
a) Codziennie dba o podłogi – zamiatanie, odkurzanie, mycie z użyciem detergentów;
b) Codziennie ściera na mokro kurz z mebli, parapetów, sprzętów i zabawek;
c) Codziennie utrzymuje w nienagannej czystości pomieszczenia sanitarne z użyciem środków dezynfekujących;
d) Dba o czystość i estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, półek na prace indywidualne dzieci, szafek indywidualnych w szatni;
e) Sprząta salę, pomoce i akcesoria po zajęciach programowych;
f) 1 raz w tygodniu wymienia ręczniki, pierze zużyte;
g) 1 raz w miesiącu wykonuje generalne porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, glazury, lamp oświetleniowych;
h) 1 raz w miesiącu pierze firany, myje i dezynfekuje zabawki oraz meble.
Opieka nad dziećmi:
a) Pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się do ćwiczeń gimnastycznych i wyjścia na spacery;
b) Opiekuje się dziećmi podczas spacerów i wycieczek;
c) Pomaga dzieciom w wykonywaniu czynności fizjologicznych i higienicznych;
d) Uczestniczy w przygotowywaniu sali i pomocy do zajęć programowych;
e) Uczestniczy w urządzaniu i dekorowaniu pomieszczeń przedszkola;
f) Pomaga przy dzieciach na prośbę nauczyciela;
g) Nakrywa do stołów przed posiłkami;
h) Pomaga dzieciom w spożywaniu posiłków, jeżeli zaistnieje taka konieczność;
i) Podaje dzieciom napoje w ciągu dnia;
Gospodarka materiałowa:
a) Ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt materiały i środki niezbędne do pracy;
b) Powierzone środki do pracy wykorzystuje ekonomicznie – zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu, umiejętnie posługuje się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;
c) Zabezpiecza przed zniszczeniem i kradzieżą rzeczy znajdujące się w przedszkolu;
d) Dba o powierzony sprzęt osobiste rzeczy dzieci i rośliny.
Przestrzeganie BHP:
a) Odpowiednio zabezpiecza przed dziećmi środki chemiczne przekazane do utrzymania czystości;
b) Zabezpiecza przed dziećmi sprzęt mechaniczny i elektryczny;
c) Wszelkie zagrożenia, uszkodzenia sprzętu i innych urządzeń zgłasza dyrektorowi przedszkola.
Pomoc nauczyciela nie jest uprawniona do udzielania informacji rodzicom na temat ich dzieci.
ROZDZIAŁ VII
Wychowankowie przedszkola
Art. 44
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci, których rodzice wnieśli lub wyrazili zgodę na odroczenie realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do ósmego roku życia.
art. 45
Wychowanie i opieka w przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego.
1. Każde dziecko ma prawo do:
1) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
2) Wychowania w duch wartości chrześcijańskich i do wychowania religijnego;
3) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
4) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności i własności osobistej;
5) Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej, organizowanej w przedszkolu.
Art. 46
1. W czasie pobytu w przedszkolu oraz trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dzieci mają zapewnioną stałą opiekę pracownika pedagogicznego;
2. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, bez uprzedniej zgody rodziców;
3. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 10 dni, rodziców obowiązuje przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakty z rówieśnikami;
4. W przypadku choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie;
5. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodzica (opiekuna) lub przez upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą całkowite bezpieczeństwo.
Art. 47
1. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola z powodu braku predyspozycji zdrowotnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju w warunkach przedszkolnych;
2. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) Nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad 7 dni roboczych;
2) Zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych;
3) Utajenia przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia – choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej (poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego);
4) Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
3. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej, na której wychowawca danego dziecka przedstawia problem;
4. Wychowawca w sposób obiektywny zapoznaje radę pedagogiczną o podjętych działaniach zmierzających o ustania przyczyny upoważniającej radę pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy.
5. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w danej sprawie i powierza wykonanie jej dyrektorowi przedszkola;
6. Dyrektor, zgodnie z uchwałą wydaje decyzję administracyjną i doręcza ją rodzicom dziecka osobiście lub listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru;
7. Rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Organu Prowadzącego;
8. W trakcie postępowania odwoławczego, dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że nadano rygor natychmiastowej wykonalności obowiązujący w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.
ROZDZIAŁ VIII
Współpraca z rodzicami
Art. 48
Prawa i obowiązki rodziców
1. Rodzice mają prawo do:
1) Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny, opinii na temat pracy przedszkola, zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego;
2) Znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
3) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
4) Wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
5) Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
6) Wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
7) Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo-dydaktycznych i itp.;
8) Zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem i aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
9) Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz jakości prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
10) Wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;
11) Udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu;
2. Rodzice mają obowiązek:
1) Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
2) Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę, do której uczęszcza ich dziecko, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych;
3) Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej, w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta oraz umiejętność porozumiewania się z otoczeniem;
4) Przyprowadzać i odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola;
5) Informować nauczyciela o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
6) Zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
7) Znać i przestrzegać postanowień statutowych;
8) Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe, bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
9) Interesować się sukcesami i problemami swojego dziecka;
10) Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
11) Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itp.;
12) Uczestniczyć w zebraniach rodziców, organizowanych przez przedszkole;
13) Bezzwłocznie informować nauczycielki o zmianach adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego;
14) Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
15) Informować dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
16) Dostarczać do przedszkola potwierdzoną przez lekarza informację o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającym na pobyt dziecka w przedszkolu;
17) Przed każdym rozpoczęciem roku szkolnego, wykonać dziecku badanie w kierunku pasożytów. Wynik badania przedstawić nauczycielkom w pierwszym dniu roku szkolnego 18) Zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
19) Kontrolować, co dziecko zabiera z domu do przedszkola w celu uniknięcia niepożądanych sytuacji i zdarzeń;
Art. 49
Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu:
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 7.30 – 8.30. dzieci objęte obowiązkiem szkolnym 7.30 – 8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są zobowiązani zgłosić telefonicznie lub osobiście, w dniu poprzedzającym spóźnienie;
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola, zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;
3. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących, z podwyższoną temperaturą ciała i objawami jakichkolwiek chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody uniemożliwiającej pozostanie dziecka w przedszkolu;
4. W przedszkolu nie poddaje się dziecka żadnym zabiegom, badaniom lekarskim (np. szczepienia, badanie wzroku, słuchu, przegląd zębów), bez uprzedniego porozumienia z rodzicami;
5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków;
6. Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazującym na początek choroby;
7. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola dodatkowego pożywienia, w tym słodyczy;
8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami;
9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola;
Art. 50
Zasady odbierania dziecka z przedszkola
1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba, osobiście komunikuje nauczycielowi fakt odbierania dziecka z przedszkola;
2. Dziecko musi być odebrane do godziny 15.30;
3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili anulowane.
4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, nazwa, seria, numer, dokumentu tożsamości, którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka oraz własnoręczny podpis;
5. Upoważniona osoba w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości, nauczycielka kontaktuje się z rodzicami;
6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę;
7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko, będzie wskazywał, na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, co oznacza, że nie jest ona zapewnić dziecku bezpiecznego powrotu do domu;
8. O odmowie wydania dziecka nauczycielka niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;
9. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 15.30, nauczycielka telefonicznie kontaktuje się z jego rodzicami;
10. Jeżeli kontakt z rodzicami nie jest możliwy i nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców dziecka, nauczycielka pozostaje z nim w przedszkolu do godziny 16.30. po upływie tego czasu, nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o braku możliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka;
11. Żądanie rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka z przedszkola przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
Art. 51
Wyposażenie przedszkolaka
1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w wygodną odzież, umożliwiającą samodzielne ubieranie się i rozbieranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt na świeżym powietrzu;
2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, zmienną odzież, chusteczki higieniczne, przybory toaletowe do mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym. Wszystkie rzeczy osobiste dziecka powinny być podpisane lub oznaczone monogramem znanym dziecku. Na początku roku szkolnego nauczycielki wywieszają spis materiałów i przyborów, w które należy zaopatrzyć dziecko;
3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie, zagubienie ich przedszkole nie ponosi odpowiedzialności;
4. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola rzeczy wartościowych (np. pieniądze, biżuteria). Za ich zaginięcie, zniszczenie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
Art. 52
Formy współpracy z rodzicami
1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka w celu pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznania środowiska rodzinnego podczas kontaktów indywidualnych z rodzicami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu, proponowaniu kierunków działań pedagogicznych korzystnych dla dziecka i jego rodziców w następujących zakresach:
1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
2) ustalanie jednolitych form oddziaływań wychowawczych;
3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez udostępnianie literatury pedagogicznej, organizowanie spotkań ze specjalistami (np. pedagog, psycholog, logopeda, lekarz pediatra itp.);
4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
Art. 53
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację ustaloną w odrębnych przepisach przez Ministra Edukacji Narodowej;
Art. 54
1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Organ Prowadzący (zob. art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty – tekst jednolity – Dz. U. 1996 Nr 67, poz. 329);
2. Środki na działalność przedszkola pochodzą z budżetu Gminy Rewal, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dotacja przekazywana przez Urząd Gminy na rachunek bankowy przedszkola, podlega rozliczeniu, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3. Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, nie jest działalnością gospodarczą.
Art. 55
1. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień należy do Organu Prowadzącego przedszkole, przy zachowaniu uprawnień opiniodawczych rady pedagogicznej;
2. Postanowienia statutu nie mogą być sprzeczne z ustawą o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi.

Opracowała:
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Pobierowie
mgr Jolanta Pytlas

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Edukacyjnego
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
w Szczecinie
ks. mgr Jarosław Dobrosz
Szczecin, dn. 28.08.2014 r.
       

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć