Nawigacja

Regulamin ZSO

Regulamin Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie

I. Cele i zadania szkoły.

1. Szkoła realizuje wartości katolickie w programie dydaktyczno-wychowawczym i działa na zasadzie wspólnoty, którą stanowią uczniowie, nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie).
2. Wszyscy (cała wspólnota) w jednakowym stopniu są odpowiedzialni za kształt i funkcjonowanie Szkoły.
3. Głównym celem Szkoły jest umożliwienie uczniom pełnego rozwoju duchowego, umysłowego i fizycznego.
4. Wspólnota tworzy warunki sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i akceptacji każdego dziecka.
5. Szkoła buduje życzliwą i przyjazną atmosferę w zespołach klasowych.
6. Szkoła wyrabia przekonanie, że stałe doskonalenie życia Szkoły jest obowiązkiem nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
7. Szkoła systematycznie zaznajamia uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z założeniami wychowawczo-dydaktycznymi Szkoły.
8. Szkoła uczy ponoszenia odpowiedzialności (konsekwencji) za swoje zachowanie i postępowanie.

II. Organizacja życia w Szkole.

1. Lekcje w Szkole rozpoczynają się o godzinie 8.15, a poprzedzone są modlitwą poranną.
2. Godziny zajęć dodatkowych ustala Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami.
3. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów (problemy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze) rodzice (prawni opiekunowie) załatwiają z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów i Dyrektorem Szkoły.
4. Zebrania wychowawców klas z rodzicami (prawnymi opiekunami), zebrania ogólnoszkolne (konsultacje) odbywają się wg opracowanego harmonogramu.
5. Nasza Szkoła funkcjonuje na zasadach szkoły publicznej i respektuje przepisy MEN dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
6. Rodzice(prawni opiekunowie) na zebraniach klasowych mają możliwość zapoznania się z ocenami swoich dzieci, a na życzenia wgląd do wszystkich prac pisemnych.
7. W Szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (wyjątek stanowią uczniowie dojeżdżający, którzy na czas zajęć deponują telefony w sekretariacie Szkoły).

III. Prawa i obowiązki uczniów.

Uczeń ma prawo:
1. Znać Statut Szkoły, obowiązujące w niej regulaminy oraz programy nauczania i wychowania, z którymi na początku roku zapoznaje go wychowawca i uczący nauczyciele.
2. Znać wymagania (kryteria) dotyczące sposobów oceniania wiadomości i umiejętności.
3. Znać dokładny termin prac klasowych, który powinien być podany tydzień wcześniej i poprzedzony lekcją powtórzeniową. Praca klasowa powinna być tylko jedna w ciągu dnia i najwyżej trzy w tygodniu. Sprawdzian cząstkowy (kartkówka) z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiadany. Prace pisemne pozostają w Szkole i są dostępne do końca roku. Wszystkie prace i sprawdziany pisemne winny być poprawione i ocenione w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.
4. Wystąpić z prośbą o nie wpisywanie do dziennika oceny, którą uważa za niesatysfakcjonującą jeżeli nie dotrzymano terminu sprawdzania pracy pisemnej.
5. Do udokumentowanej w dzienniku, sprawiedliwej i jawnej oceny okresowej (śródrocznej lub rocznej).
6. Wiedzieć o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed klasyfikacją.
7. Do wybierania swoich przedstawicieli do samorządu uczniowskiego i klasowego.
8. Do korzystania z wszelkich pomieszczeń i urządzeń Szkoły wg planu zajęć i pod opieką nauczyciela.
9. Do opieki nad zdrowiem i rozwojem fizycznym.
10. Do poszanowania godności osobistej bez względu na osiągane wyniki w nauce.
11. Do uczestniczenia we wszystkich imprezach i uroczystościach (wycieczki, przedstawienia teatralne, filmy, zabawy szkolne).
12. Do poważnych i jasnych informacji ze strony nauczyciela w zakresie kwestii, których nie rozumie.

Obowiązkiem ucznia jest:
1. Dbać o dobre imię Szkoły, wzbogacać jej tradycje i szanować symbole religijne i narodowe.
2. Regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, a nieobecność usprawiedliwić w przeciągu jednego tygodnia od powrotu do Szkoły.
3. Przebywać na terenie Szkoły przez cały czas trwania zajęć szkolnych.
4. Uczestniczyć we wspólnej modlitwie na rozpoczęcie i zakończenie zajęć.
5. Podczas lekcji pracować sumiennie i uważnie.
6. Na bieżąco uzupełniać braki spowodowane nieobecnością.
7. Systematycznie obrabiać prace domowe i rzetelnie przygotowywać się do zajęć szkolnych.
8. Ze skupieniem uczestniczyć w szkolnych Mszach Świętych, rekolekcjach i innych praktykach religijnych.
9. Przestrzegać zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
10. Zostawiać okrycie wierzchnie i obuwie w szatni.
11. Wykonywać polecenia wszystkich nauczycieli i pracowników na terenie Szkoły.
12. Nie przebywać w szatni, pokoju nauczycielskim, sekretariacie i portierni bez uzasadnionej potrzeby.
13. Nie pozostawać w sali po zakończeniu zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela.
14. Uczeń ma obowiązek codziennie nosić strój szkolny tj. granatową kamizelkę bezrękawnik) z tarczą szkolna.

Kultura osobista ucznia
1. Uczeń okazuje uprzejmość i szacunek wszystkim ludziom, a zwłaszcza osobom starszym.
2. Wykazuje troskę o własne zdrowie i higienę osobistą, nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.
3. Ubiera się w strój szkolny. Nie nosi emblematów, symboli etc. będących elementami subkultury młodzieżowej oraz biżuterii i innych ozdób. W dni uroczyste zakłada strój galowy, tj., dziewczęta białą bluzkę, granatową lub czarna spódnicę (ewentualnie spodnie), chłopcy białą koszulę, granatowe lub czarne spodnie (ewentualnie garnitur). Dotyczy to dni z obchodami rocznic, z Mszą Świętą, z uroczystościami szkolnymi i pozaszkolnymi, ujętych w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych.
4. Nie stosuje makijażu i nie farbuje włosów, nie ozdabia ciała piercingami.
5. Chłopiec nosi krótką męską fryzurę.
6. Dba o ład i estetykę Szkoły, jej pomieszczeń i otoczenia.
7. Troszczy się i dba o przyrodę (rośliny i zwierzęta).
8. Uczeń nie używa wulgarnych słów.

Postawa społeczno-moralna
1. Uczeń jest prawdomówny i uczciwy.
2. Przestrzega postanowień władz szkolnych: Dyrektora, wychowawców, nauczycieli, innych pracowników Szkoły, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
3. Dba o dobrą atmosferę w klasie, by "wszyscy byli jedno", aby nie było odrzuconych, pogardzonych, ale też odrzucających, pogardzających, zarozumiałych, butnych, aroganckich, skłóconych, samotnych. Stara się o atmosferę życzliwości i zrozumienia.
4. Jest koleżeński. Umie poświęcać swój czas kolegom (pomoc w nauce, odwiedziny w czasie choroby, dzielenie się książką, śniadaniem, dobrym słowem).
5. Jest wrażliwy na potrzeby innych.
6. Sumiennie i odpowiedzialnie wypełnia podjęte zadania i obowiązki.
Postawę respektującą zasady Regulaminu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II uczeń powinien prezentować w Szkole i poza nią.

Nagrody i kary
A. Nagrody
Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać:
a) pochwałę na forum klasy,
b) pochwałę na forum Szkoły,
c) pisemną pochwałę w dzienniku,
d) list pochwalny skierowany do rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
e) pochwałę wraz z opisem osiągnięć na szkolnej stronie internetowej,
f) nagrodę materialną,
g) świadectwo z wyróżnieniem,
h) podwyższenie oceny z zachowania,
i) oznakę lider dobrego zachowania, nauki, pomocy, sportu.
B. Kary
Za niewłaściwe zachowanie, niezgodne z zasadami Regulaminu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, wobec ucznia mogą być zastosowane następujące kary:
a) ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela,
b) ustne upomnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły,
c) pisemna notatka w dzienniku,
d) pisemna nagana,
e) zakaz brania udziału przez ucznia w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,
f) zakaz reprezentowania Szkoły przez ucznia,
g) zakaz lub zawieszenie w pełnieniu funkcji w Szkole.

1. Od wymierzonej kary rodzice mają prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył. Od kary nałożonej przez Dyrektora Szkoły przysługuje odwołanie do Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
2. Za postępowanie wywierające szczególnie szkodliwy wpływ na społeczność szkolną, za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego (zagrażanie bezpieczeństwu innych) w uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej Szkoły.

IV. Prawa i obowiązki nauczycieli.

Określa je prawo oświatowe, Statut Szkoły, Kodeks Pracy i niniejszy regulamin.

Prawa nauczycieli:
1. Nauczyciel ma prawo do korzystania z księgozbioru i czasopism szkolnych na zasadzie czytelnika.
2. Nauczyciel, jako opiekun, ma prawo do bezpłatnych biletów na imprezy organizowane przez Szkołę.
3. Po zakończonych zajęciach szkolnych na prawo do korzystania z pomieszczeń w celu organizowania spotkań koleżeńskich, dyskusji, wystaw, imprez związanych z życiem Szkoły i doskonaleniem warsztatu pedagogicznego.
4. Nauczyciel ma prawo do zaznajamiania się ze Statutem, Regulaminem Szkoły i jej komórek (np. świetlica, biblioteka).

Nauczyciel ma obowiązek:
1. Przybyć do Szkoły najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
2. Pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych (wg harmonogramu), aby zapobiegać niepożądanym zachowaniom uczniów i lepiej ich poznać.
3. Nie prowadzić rozmów z rodzicami w czasie zajęć lekcyjnych.
4. Aktywnie uczestniczyć we wszelkich formach samokształcenia i doskonalenia organizowanych przez szkołę.
5. Punktualnie, regularnie i aktywnie brać udział w Radach Pedagogicznych, spotkaniach z rodzicami (prawnymi opiekunami) i prelegentami, konsultacjach według ustalonego harmonogramu.
6. Zaangażować się w życie Szkoły jako wspólnoty katolickiej (udział we Mszach Świętych, modlitwach, uroczystościach o charakterze religijnym, życie wg zasad Ewangelii, utożsamianie się z katolickim programem wychowawczym).
7. Przestrzegać Statutu Szkoły i pozostałych regulaminów obowiązujących na jej terenie.

V. Prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów).

Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

Rodzice mają obowiązek:
1. Współpracować ze Szkołą akceptując jej charakter.
2. Przyjmować warunki funkcjonowania Szkoły.
3. Akceptować obowiązujący uczniów strój szkolny.
4. Wypełniać inne obowiązki ustalone w Szkole, które jednak nie mogą być sprzeczne z prawem oświatowym.

Rodzice mają prawo do:
1. Zapoznania ze Statutem i regulaminami Szkoły.
2. Zapoznania z programem dydaktyczno-wychowawczym, stawianymi wymogami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania uczniów, a także przeprowadzania egzaminów.
3. Wyrażania wobec organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny opinii na temat Szkoły.
4. Systematycznych spotkań z wychowawcą i innymi nauczycielami, organizowanych przez Szkołę.

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć