Nawigacja

System kar i nagród

WSTĘP
Nagradzanie i karanie są ważnymi elementami pracy wychowawczej nauczyciela. W Szkole nie tylko uczymy, ale też wychowujemy. Nagrody i kary winny być stosowane z umiarem, tylko wtedy przynoszą pożądany skutek. Szczególną rolę odgrywają nagrody, motywujące ucznia do dalszej pracy, kształtują postawy prospołeczne, wzmacniają wieź z grupą. Nagrody nie mogą być przywilejem uczniów nie sprawiających kłopotów wychowawczych. Nic tak nie motywuje ucznia jak zauważenie jego poprawy. Nagrody i kary muszą być także dostosowane do wieku uczniów, cech psychicznych. Każda decyzja o ukaraniu ucznia będzie rozpatrywana jednostkowo, po wysłuchaniu obu stron, powinna być sprawiedliwa, szybka, podjęta zgodnie z obiektywnymi przesłankami, bez udziału negatywnych emocji. Podstawą, na której budujemy system nagród i kar jest konsekwencja. Wymaga to spójności działań wychowawczych wszystkich nauczycieli naszej Szkoły. Akceptując poniższy system nagród i kar godzimy się z koniecznością ich konsekwentnego realizowania. Kary i nagrody będą zgodne z prawem, normami moralnymi oraz chrześcijańskim charakterem naszej Szkoły.

NAGRODY
Formy nagradzania:
- pochwała na forum klasy,
- pochwała na forum Szkoły,
- pisemna pochwała w dzienniku,
- list pochwalny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,
- pochwała wraz z opisem osiągnięć na szkolnej stronie internetowej,
- nagroda materialna,
- świadectwo z wyróżnieniem,
- podwyższenie oceny z zachowania,
- oznaka lider dobrego zachowania, nauki, pomocy, sportu.
Ponadto każdy wychowawca może stworzyć własny system nagród i kar, który będzie zgodny z systemem szkolnym i obejmował by kwestie bardziej szczegółowe.

Nagrody mogą być przyznawane za:
- wyniki w nauce,
- 100% frekwencję,
- szczególne osiągnięcia w ramach reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
- pracę na rzecz Szkoły,
- życzliwą postawę wobec rówieśników, nauczycieli i innych osób.

KARY
Kara może przyjmować formę:
- ustnego upomnienia ucznia przez nauczyciela,
- ustnego upomnienia ucznia przez Dyrektora Szkoły,
- pisemnej notatki w dzienniku,
- pisemnej nagany,
- zakazu brania udziału przez ucznia w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,
- zakazu reprezentowania Szkoły przez ucznia,
- zakazu lub zawieszenia w pełnieniu funkcji w Szkole.
W przypadku, kiedy uczeń łamie prawo i jest to prawnie nakazane, należy powiadomić o zaistniałej sytuacji rodziców (opiekunów prawnych) oraz Policję.
W celu zmotywowania uczniów sprawiających szczególne trudności, należy uzgodnić z rodzicami (prawnymi opiekunami) cotygodniowe spotkania z pedagogiem szkolnym.
Przypadki wandalizmu, niszczenia mienia szkolnego powinny być karane w miarę możliwości poprzez uzgodnione z rodzicami (prawnymi opiekunami) prace na rzecz Szkoły.

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA NAGRÓD I KAR
Pochwały ustne nie wymagają prowadzenia rejestru.
Inne nagrody jak i kary powinny być odnotowane w dzienniku lub też w postaci decyzji o ich nałożeniu w protokole obrad Rady Pedagogicznej. Każda pisemna informacja o złym zachowaniu ucznia, będzie niezwłocznie przekazywana rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez wychowawcę klasy.
Pedagog analizuje notatki o zachowaniu uczniów i na ich podstawie podejmuje właściwe działania.

TRYB POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM SZCZEGÓLNE PROBLEMY WYCHOWAWCZE
Postępowanie z uczniem sprawiającym szczególne problemy wychowawcze opiera się na następujących działaniach:
- rozmowa z wychowawcą klasy,
- pisemna uwaga w dzienniku, wraz z informacją dla rodziców (prawnych opiekunów),
- rozmowa z pedagogiem szkolnym,
- pisemna informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia wraz z podaniem poniższych procedur,
- ścisła współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami (prawnymi opiekunami),
- analiza przypadku przez zespół wychowawczy,
- udzielenie nagany,
- przekazanie sprawy uprawnionym organom (Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich)

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Uwagi o dobrym jak i złym zachowaniu mają bezpośrednie przełożenie na ocenę zachowania. Uwagi z błahych powodów nie będą wpisywane w dzienniku, lecz w zeszycie uwag (zeszyt wychowawcy), który ma obowiązek założyć każdy wychowawca dla swojej klasy.
Ustala się, że trzy negatywne uwagi (wpisane do dziennika lekcyjnego) powodują obniżenie, pozytywne natomiast podwyższenie oceny zachowania o jeden stopień.
W przypadku otrzymywania większej ilości uwag ich liczba będzie brana pod uwagę przy wystawianiu ocen zachowania zgodnie z powyższą regułą. Rada Pedagogiczna może zdecydować o odstępstwie od powyższej reguły, po przeanalizowaniu treści uwagi i postawy ucznia.
Ustala się, iż uczeń może, bez żadnych konsekwencji, raz w miesiącu nie posiadać stroju szkolnego (czyli pięć razy w ciągu jednego semestru). Fakt braku stroju szkolnego odnotowywany jest przez wychowawcę w zeszycie uwag lub innych dokumentach wychowawcy. Jeżeli uczeń notorycznie nie wywiązuje się z obowiązku posiadania stroju szkolnego otrzymuje pisemną uwagę do dziennika.
Nagrody będą wręczane przy okazji zakończenia roku oraz na bieżąco, zależnie od zaistniałych sytuacji. Częstsze wręczanie nagród ma wzmocnić uczniów przejawiających dobre postawy, a także zmotywować pozostałych do naśladownictwa.
Nie podkreślajmy złego zachowania, twórzmy dobrą atmosferę. Uczniom sprawiającym problemy wychowawcze pokazujmy dobrą drogę, dajmy szansę poprawy poprzez np. pracę na rzecz Szkoły.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od pisemnej uwagi wychowawcy lub innego nauczyciela przysługuje rodzicowi (prawnemu opiekunowi) prawo do odwołania się do Dyrektora Szkoły, w terminie 3 dni od momentu otrzymania informacji o otrzymaniu przez dziecko uwagi.
Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
W przypadku podtrzymania przez Dyrektora Szkoły decyzji o ukaraniu ucznia pisemną uwagą rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się od tej decyzji do organu prowadzącego, w terminie 7 dni od wydania decyzji przez Dyrektora Szkoły.
Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Powyższy system kar i nagród, zostanie przedstawiony rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów, a także umieszczony w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie internetowej.          

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć