Nawigacja

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie nr 7/2012

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości i formy odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej oraz formy odliczeń za niewykorzystane posiłki

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły zarządza co następuje:
§ 1
Ustala się następującą dzienną wysokość opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej:
1. Obiady:
a) uczniowie - 6,00 zł
b) dzieci uczęszczające do przedszkola - 4,50 zł
c) nauczyciele czynni i emerytowani, pracownicy obsługi i administracji czynni i emerytowani oraz ich rodziny - 7,00 zł
d) podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, niebędący uczniami ZSO - 8,00 zł
e) pozostali konsumenci - 14,00 zł
2) Śniadania:
a) dzieci uczęszczające do przedszkola - 2,00 zł
§ 2
Ustala się następujące zasady kupna i wydawania obiadu:
1. Obiady wydawane są wyłącznie osobom zapisanym na obiad.
2. Nie ma możliwości odstąpienia swojego obiadu innej osobie.
3. Wykupienie obiadu należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej.
4. Zapisy na obiad w dniu, w którym planowane jest skorzystanie z posiłku, przyjmuje się tylko w momencie wcześniejszego zrezygnowania z obiadu przez inną osobę.
5. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.
§ 3
Ustala się następujące formy opłaty za żywienie:
1. Opłatę za obiad należy uiszczać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca u intendenta ds. żywienia w wyznaczonych godzinach.
2. Opłaty można dokonać przekazem bankowym, w banku, na poczcie lub przez internet na konto w BS Gryfice o/Rewal nr 64 9376 0001 0010 5473 2001 0001.
3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w terminie, osoby zalegające z opłatami otrzymają upomnienia.
§ 4
Ustala się następujące formy odliczeń należności za niewykorzystane posiłki:
1. Wszelkich zgłoszeń należy dokonywać u intendenta ds. żywienia według podanych terminów:
a) planowane nieobecności w szkole (wycieczka, wyjazd prywatny, rodzinny) - najpóźniej dzień wcześniej.
b) nieobecności nieplanowane (choroba) - w pierwszym dniu do godz. 9:00.
c) całkowitą rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej - najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
2. Zgłoszenia nieobecności po podanych terminach odwołane zostaną od dnia następnego.
3. Zgłoszenia można dokonywać również telefonicznie pon nr 91 386 42 00
4. Odliczenie powstałej w ten sposób nadpłaty zostanie dokonane na poczet następnego miesiąca.
5. Nie ma możliwości zwrotu gotówki.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
w Pobierowie
/-/
mgr Jolanta Pytlas

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć