Nawigacja

Statut ZSO

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie, zwany dalej „Zespołem”, jest placówką publiczną, której siedziba mieści się przy ulicy Kościuszki 2 w Pobierowie.
 2. Zespół tworzą:
  1. Katolicka Szkoła Podstawowa, zwana dalej „Szkołą”,
  2. Katolickie Przedszkole,  zwane dalej „Przedszkolem".
 3. Organem prowadzącym Zespół jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, przy Alei Wojska Polskiego 76.
 4. Organem finansującym Zespół i prowadzącym rozliczenie jest Gmina Rewal.
 5. Zespół używa pieczęci urzędowej: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie.
 6. Placówki wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci odpowiednio:
  1. Katolicka Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie,
  2. Katolickie Przedszkole w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   w Pobierowie.

    
   Rozdział 2
   Informacje o Zespole
   § 2
 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola i Szkoły.
 2. W Zespole może być utworzone się stanowisko Wicedyrektora.
 3. Funkcję tę powierza i odwołuje z niej Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 4. Wicedyrektor Zespołu jest jednocześnie wicedyrektorem Przedszkola i Szkoły.
 5. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych i rad rodziców Przedszkola
  i Szkoły.
 6. Samorząd Uczniowski działa w Szkole.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski  Oświaty
  w Szczecinie.

   
   
   
  Rozdział 3
  Cele i zadania Zespołu
  § 3
 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
  z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują zadania, cele i sposób ich realizacji.
   
   
  Rozdział 4
  Organy Zespołu Szkół
  § 4
 1. Organami Zespołu są:
 1. Dyrektor Zespołu,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski Szkoły.
 1. Podczas nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje wicedyrektor, jeżeli jest powołany lub inny nauczyciel wskazany przez Dyrektora.
 2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
 1. kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad  uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa  uczniom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w Zespole,
 9. stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 10. jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole.
   
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
   
 1. Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
   
 1. Do kompetencji Rady Rodziców Zespołu należy w szczególności:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu:
  • programu profilaktyczno – wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.
   
 1. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej Zespołu oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach Zespołu,
  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

   
  Rozdział 5
  Organizacja Zespołu
  § 5
  Organizację pracy wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Przedszkola określają odpowiednio ich statuty.
  Rozdział 6
  Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
  § 6
 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, nie będących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa
  w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników nie będących nauczycielami sporządza Dyrektor Zespołu.
 4. Zakres zadań nauczycieli określają statuty Szkoły i Przedszkola.
 5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników placówek wchodzących w skład Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
   
  Rozdział 7
  Uczniowie Zespołu
  § 7
 1. Prawa i obowiązki uczniów określają statuty Szkoły i Przedszkola.
   
  Rozdział 8
  Postanowienia końcowe
  § 8
 1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Tablice i pieczęcie placówek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu
  i nazwę placówki.
 3. Placówki wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 1 września 2017  r.
   
   

Ogłoszenia

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
  ul. Kościuszki 2
  72-346 Pobierowo
 • 91 386 42 00

Galeria zdjęć