Nawigacja

Statut KSP

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej w ZSO

STATUT
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. JANA PAWŁA II
W POBIEROWIE

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Katolicka Szkoła Podstawowa, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, zwana dalej Szkołą, jest szkołą publiczną, w której cykl kształcenia trwa osiem lat.

§ 2
Naukę w szkole mogą podjąć uczniowie akceptujący katolickie wartości, bez względu na światopogląd i status społeczny. Nauka w szkole jest bezpłatna.

§ 3
1. Szkoła:
  1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  3) stwarza możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
  4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
  6) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania.
  7) wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz ogólnych zasadach postępowania administracyjnego.
2. Szkoła jest szkołą katolicką, która kształci i wychowuje zgodnie z zasadami wiary, moralności i etyki katolickiej. Lekcje religii są w Szkole obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
3. Szkoła posiada następujące uwarunkowania organizacyjno – prawne:
  1) siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Kościuszki 2 w Pobierowie, użyczony przez Urząd Gminy w Rewalu dla Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej na potrzeby Szkoły;
  2) organem prowadzącym Szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej;
  3) siedziba organu prowadzącego mieści się przy al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin;
  4) organem finansującym Szkołę i prowadzącym rozliczenie jest Gmina Rewal;
  5) siedziba organu finansującego mieści się przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal;
  6) nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Szczecinie.
  7) siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny mieści się przy ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

§ 4
Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5
1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
2. Szkoła może współpracować z instytucjami oświatowymi i pozaoświatowymi w celu udoskonalania procesu dydaktycznego.

§ 5a
W strukturze Szkoły, do 31 sierpnia 2019 r., są oddziały gimnazjalne, których organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki oraz zasady oceniania uczniów tych klas, jak również prawa i obowiązki rodziców tych uczniów oraz nauczycieli tych oddziałów określa odpowiednio Statut Katolickiego Gimnazjum. W zakresie tam nieuregulowanym należy stosować zapisy pozostałych rozdziałów Statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6
Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze określone w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem.

§ 7
Głównym celem Szkoły jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego w duchu moralności katolickiej przy równoczesnym poszanowaniu godności osobistej oraz wolności wyznaniowej i światopoglądowej.

§ 8
1. Do zadań Szkoły należy:
  1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę;
  2) zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
  3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
  4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,
  5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
  6) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
  7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej, dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
  8) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie informacji dotyczących zadań Szkoły i przepisów prawa oświatowego.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
  1) stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami zajmującymi się problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
  2) zatrudnienie pedagoga szkolnego;
  3) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień;
  4) wspomaganie uczniów mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych;
4. Szczegółowe cele i zadania zawarte są w programie wychowawczo – profilaktycznym Szkoły.

§ 8a
1. Szkoła stwarza uczniom możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym poprzez m.in. powołanie do działalności:
  1) szkolnego koła wolontariatu,
  2) udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szczególności przez:
    a) samorząd uczniowski,
    b) radę pedagogiczną,
    c) radę rodziców.
2. Szkolnym kołem wolontariatu kieruje opiekun, którym jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
3. Działania koła sa planowane i systematycznie realizowane według planu pracy, bądź mogą być podejmowane w wyniku zaistniałych potrzeb.
4. Opiekun koła wolontariatu wraz z jego członkami opracowuje plan pracy koła i przedstawia go dyrektorowi szkoły zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.
5. Szkolne koło wolontariatu współpracuje z wybranymi organizacjami pozarządowymi.
6. Na koniec pierwszego semestru i koniec roku szkolnego opiekun koła dokonuje pisemnego podsumowania działań zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami.

§ 9
1. Do form opieki zbiorowej nad uczniami zalicza się:
  1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek szkolnych przez nauczycieli lub opiekunów posiadających upoważnienie Dyrektora;
  3) pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z grafikiem i regulaminem dyżurów.
2. Do form opieki indywidualnej nad uczniem zalicza się:
  1) szczególne otaczanie opieką ucznia przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli;
  2) otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną służbę zdrowia w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia;
  3) otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, poprzez udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w ramach możliwości finansowych rady rodziców i środków w planie finansowym Szkoły;
  4) współdziałanie Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Rozdział 3
ORGANA SZKOŁY

§ 10
1. Organami Szkoły są:
  1) Dyrektor Szkoły;
  2) Rada Pedagogiczna;
2. W Szkole może działać Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

§ 11
1. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
2. Organa kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organa.
3. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
4. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy Szkoły mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów Szkoły.
5. Uchwały organów Szkoły podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów, uchwał lub innych dokumentów.
6. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem Szkoły.
7. Każdy organ Szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

§ 12
1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński na wniosek Organu Prowadzącego, przy zachowaniu odrębnych przepisów.
2. Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
  1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły we współpracy z innymi nauczycielami;
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Szkole nauczycieli, w tym:
    a) obserwuje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,
    b) organizuje ewaluację wewnętrzną,
    c) przeprowadza badanie wyników nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    d) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
    e) analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,
    f) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
    g) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego;
  3) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym:
    a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
    b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
    c) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
    d) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,
    e) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
    f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników,
    g) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,
    h) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
    i) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,
    j) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
    k) powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych,
    l) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście;
  4) będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej:
    a) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o zebraniach,
    b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
    c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
    d) przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zmiany w obowiązujących przepisach prawa,
    e) ustala organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
    f) przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów;
  5) sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
    a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,
    b) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą na pisemny wniosek rodziców,
    c) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły,
    d) organizuje nauczanie indywidualne i odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia oraz organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami,
    e) zwalnia uczniów z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i obowiązkowych zadań zgodnie z odrębnymi przepisami,
    f) odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu ósmoklasisty oraz innych egzaminów przeprowadzanych w Szkole zgodnie z odrębnymi przepisami;
  6) współpracuje z organem prowadzącym na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  7) współpracuje z organami statutowymi Szkoły rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji;
  8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły, w tym m.in.:
    a) organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
    b) nadzoruje pracę sekretariatu Szkoły,
    c) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,
    d) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku Szkoły;
  9) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałość o czystość i estetykę;
  10) wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów;
  11) wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców lub z innych źródeł, podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły;
  11a) zapewnia warunki do prowadzenia działań z zakresu wolontariatu w Szkole;
  12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 13
1. W Szkole może być utworzone się stanowisko Wicedyrektora.
2. Funkcję tę powierza i odwołuje z niej Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
3. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności.

§ 14
1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

§ 15
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
  2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
  3) opiniowanie i podejmowanie uchwał w sprawie w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2) projekt planu finansowego Szkoły;
  3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4) propozycję Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  5) wniosek dyrektora w sprawie powołania i odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych;
  6) możliwość indywidualnego toku nauki ucznia;
  7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy;
  8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
    a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - o ile zajęcia takie będą realizowane.
3. Ponadto Rada Pedagogiczna ma prawo:
  1) wystąpienia z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego;
  2) wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
  3) otrzymać od Dyrektora Szkoły wnioski ze sprawowanego nadzoru;
  4) składać propozycje do zmian w statucie Szkoły.

§ 16
1. W Szkole może działać Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów, której skład, tryb wyboru określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin Rady Rodziców.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należą m.in.:
  1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
  2) wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
  3) występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  4) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki;
  5) opiniowanie, na wniosek Dyrektora podjęcia działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
  6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
  7) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
  8) opiniowanie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
    a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
3. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez Radę Rodziców oraz innych źródeł.
4. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§ 17
1. Współpraca Szkoły z rodzicami realizowana jest poprzez:
  1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców, na stronie internetowej Szkoły i w dzienniku elektronicznym;
  2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców, jeżeli taka została utworzona – informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły;
  3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;
  4) współdziałanie z rodzicami w zakresie:
    a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;
    b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły;
    c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom;
  5) współdziałanie rodziców i nauczycieli poprzez:
    a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
    b) spotkania z rodzicami odbywające się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły;
    c) zapoznanie rodziców z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów;
    d) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
    e) ustalenie form pomocy;
    f) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
    g) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
    h) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach sportowych.

§ 18
1. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie Szkoły, którzy powołują Radę Samorządu Uczniowskiego.
3. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli i opracowuje regulamin swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów.
4. Rada Samorządu reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przedstawia, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia tj.:
  1) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu Szkoły, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i innych dokumentów,
  2) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem,
  3) możliwość wnoszenia odwołania od uchwał Rady Pedagogicznej i decyzji Dyrektora dotyczących spraw uczniów,
  4) prawa do współtworzenia strony internetowej,
5. Samorząd uczniowski może, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmować działania z zakresu wolontariatu, poprzez prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu.
6. Zasady działania Szkolnego Koła Wolontariatu określa regulamin tego Koła.

§ 19
1. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny.
2. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września danego roku szkolnego.
3. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

§ 20
1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w Szkole odbywa się następująco:
  1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego Szkołę;
  2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do Dyrektora;
  3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami Szkoły, a także między nauczycielem a rodzicami uczniów, rozstrzyga Dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego Szkołę lub sądu;
  4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a Szkołą oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami Szkoły a Dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący Szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu.
2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.
3. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania wszystkich organów Szkoły muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
4. W przypadku rażącego naruszenia statutu i regulaminu Szkoły lub powstania innego sporu, organy Szkoły mogą odwołać się do Organu Prowadzącego Szkołę.

Rozdział 4
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 21
1. Rok szkolny rozpoczyna się w dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze kończy się w ostatni piątek stycznia.
3. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz w roku szkolnym, w ostatnim pełnym tygodniu stycznia.

§ 22
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, a w szczególności:
  1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się z zakresu kształcenia ogólnego, a także zajęcia z religii/etyki, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
    a) zajęcia z języka obcego nowożytnego, innego niż nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Zajęcia te organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  6) zajęcia wychowania do życia w rodzinie,
  7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
3. W klasach I – III czas trwania zajęć lekcyjnych i przerw ustala prowadzący nauczyciel, po uwzględnieniu tygodniowego rozkładu zajęć.
4. W klasach IV – VIII godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Decyzję o skróceniu lub wydłużeniu zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły.
5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
6. Niektóre zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie wycieczek i wyjazdów jak „zielone oraz białe szkoły” i inne.
7. W Szkole organizowane są rekolekcje oraz inne formy wychowania i formacji. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą we Mszach Świętych w dniach ustalonych w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych.

§ 23
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły.

§ 24
Arkusz organizacji Szkoły na każdy rok szkolny zatwierdza Organ Prowadzący, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty w Szczecinie.

§ 25
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

§ 26
Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.

§ 27
Dokumentacje prowadzonych zajęć Szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym.

§ 28
Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, którego liczebność nie powinna przekraczać 20 uczniów.

§ 29
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 30
1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie ze stołówki szkolnej.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustalana jest w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia w ramach środków przyznanych Szkole na ten cel.

§ 30a
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią.
2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy o regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie Szkoły, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły.
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
5. Do zbiorów bibliotecznych należą: książki, podręczniki, czasopisma, multimedia (płyty CD-ROM i DVD) oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań Szkoły.
6. Środki na zakup zbiorów i materiałów bibliotecznych oraz ich konserwację pozyskiwane są z budżetu Szkoły oraz budżetu organu finansującego Szkołę. Biblioteka może również przyjmować dary.
7. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uczniom dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 30b
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu lub ze względu na czas pracy rodziców i na ich wniosek organizuje się świetlicę szkolną.
2. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.
3. Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel, wychowawca świetlicy, podlegający Dyrektorowi Szkoły.
4. Działalność świetlicy oparta jest na rocznym planie pracy.
5. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
6. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do faktycznych potrzeb uczniów i ich rodziców.
7. Korzystanie przez uczniów ze świetlicy jest nieodpłatne.
8. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do 30 września każdego roku szkolnego.
9. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane ucznia, według wzoru określonego przez Dyrektora Szkoły. 
10. Zasady korzystania przez uczniów ze świetlicy szkolnej określają odrębne przepisy prawa oświatowego oraz Regulamin Świetlicy Szkolnej.

Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 31
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych i pracowników obsługi zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 32
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

§ 33
1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
  1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
  2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz w duchu moralności katolickiej;
  3) obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania danych zajęć edukacyjnych i wybór jednego z nich do realizacji;
  4) obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej i merytorycznej;
  5) udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Szkołę oraz inne jednostki;
  6) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
  7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce;
  8) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów;
  9) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny i pracy zespołowej;
  10) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia;
  11) uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
  12) bezstronna, sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy ucznia;
  13) dostosowanie wymagań z nauczanych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno - pedagogicznej;
  14) współpraca wychowawcami i samorządami klasowymi;
  15) współpraca z rodzicami uczniów poprzez udział w zebraniach, konsultacjach;
  16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika lekcyjnego, kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach, rytmiczne wpisywanie ocen bieżących, terminowe ustanie i wpisywanie do dziennika ocen klasyfikacyjnych;
  17) aktywne pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie z grafikiem dyżurów, przestrzeganie regulaminu dyżurów;
  18) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  19) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  20) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenie powierzonego jego opiece sprzętu, wynikającego z niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru;
  21) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki.

§ 34
1. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły, dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej Szkoły.
2. Nauczyciel ma prawo do:
  1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych;
  2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej ucznia z zajęć edukacyjnych, których naucza;
  3) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów;
  4) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej i światopoglądowej.

§ 35
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek, w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego, na pisemny, uzasadniony wniosek nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy lub na pisemny, uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 36
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
  1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
  2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
  3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
  4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
  5) ułatwianie wychowankom adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
  6) pomoc wychowankom w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, spowodowanych trudnościami w nauce;
  7) wdrażanie wychowanków do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
  8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
  9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
  10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
  11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce;
  12) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności z uzupełnieniem materiału;
  13) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych, opartych na życzliwości i zaufaniu, m. in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;
  14) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
  15) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
  16) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
  1) prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
  2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
  3) przygotowuje i drukuje świadectwa szkolne;
  4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
4. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:
  1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
  2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
  3) planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
  4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 36a
1. Za prawidłową pracę biblioteki odpowiedzialny jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w Szkole.
2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:
  1) w ramach pracy pedagogicznej:
    a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego zgodnie z regulaminem biblioteki,
    b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,
    c) prowadzenie działalności informacyjnej,
    d) udzielanie porad przy wyborze lektury,
    e) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji,
    f) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji;
    g) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych Szkół i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi;
  2) w ramach prac organizacyjno – technicznych:
    a) informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
    b) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów,
    c) sporządzanie planów pracy,
    d) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
    e) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.
3. Działalność biblioteki szczegółowo określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

§ 37
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne.
2. Zespoły powołuje dyrektor szkoły.
3. Nauczyciele danego zespołu określają cele i zadania działania zespołu i sposoby ich realizacji.
4. Praca zespołu kieruje przewodniczący, wybrany przez zespół.
5. Przewodniczący zespołów składają sprawozdanie z pracy zespołu dwa razy w roku szkolnym, na podsumowujących posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

§ 38
1. W Szkole zatrudniony jest pedagog, który organizuje pomoc pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Do zadań pedagoga należy planowanie własnej pracy uwzględniając w szczególności:
  1) pomoc wychowawcom i pozostałym nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;
  2) współpraca z rodzicami i udzielanie im porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności napotkanych w wychowywaniu własnych dzieci;
  3) określenie form i sposobów oraz udzielanie uczniom indywidualnej lub zespołowej pomocy pedagogicznej;
  4) dbanie o realizację obowiązku szkolnego
  5) podejmowanie działań na rzecz rozpoznawania i zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
  6) współpraca z organami Szkoły i instytucjami wspierającymi i współpracującymi ze Szkołą;
  7) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
  8) inspirowanie i przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym;
  9) prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.

Rozdział 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 39
1. Każdy uczeń ma prawo do:
  1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
  2) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
  3) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
  4) jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania;
  5) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
  6) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów;
  7) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
  8) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
  9) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
  10) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
  11) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego, jeżeli taki działa w Szkole.

§ 40
1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:
  1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, regulaminach i podporządkowywać się zarządzeniom Dyrektora oraz poleceniom wydawanym przez innych pracowników Szkoły;
  2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
  3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły;
  4) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym okazywania szacunku dorosłym i kolegom, szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
  5) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
  6) dbania o schludny wygląd, z uwzględnieniem braku makijażu, okazałych ozdób, okazałych kolczyków oraz kolczyków tzw. „tuneli”, ekstrawaganckich fryzur, farbowania włosów;
  7) noszenia na terenie Szkoły właściwego stroju szkolnego określonego przez Szkołę.
  8) w czasie uroczystości szkolnych posiadania stroju galowego (dziewczęta: biała bluzka, granatowa/czarna spódnica lub granatowe/czarne spodnie, chłopcy: ciemny garnitur lub biała koszula i granatowe/czarne spodnie);
  9) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole;
  10) dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, używania e-papierosów, środków odurzających; przestrzegania zasad higieny osobistej;
  11) niekorzystania na terenie Szkoły z prywatnych telefonów komórkowych; wyjątek stanowią uczniowie dojeżdżający do Szkoły autobusem szkolnym, którzy na czas trwania zajęć lekcyjnych deponują telefony w sekretariacie Szkoły.

§ 41
Uczniowie dojeżdżający do Szkoły autobusem szkolnym mają obowiązek, przed rozpoczęciem zajęć oraz po zakończeniu zajęć, do momentu odjazdu autobusu, przebywać na świetlicy szkolnej, pod opieką nauczyciela.

§ 42
1. Uczniom nie wolno:
  1) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
  2) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć oraz w czasie trwania przerw międzylekcyjnych;
  3) rejestrować, przy pomocy urządzeń technicznych, obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody pracowników Szkoły;
  4) używać podczas zajęć edukacyjnych sprzętu elektronicznego niezwiązanego z zajęciami;
  5) wprowadzać obcych osób na teren Szkoły;

§ 43
1. Wobec uczniów, którzy nie respektują zasad właściwego zachowania w Szkole, stosowane są różne kary, w zależności do przewinienia.
2. Uczeń może otrzymać karę za:
  1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu Szkoły;
  2) rozpowszechnianie patologii społecznej (palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, wagarowanie);
  3) zastraszenie, wymuszenie, stosowanie przemocy fizycznej;
  4) udowodnioną kradzież mienia;
  5) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników Szkoły oraz osób poza Szkołą;
  6)  wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.
3. W przypadku zaistniałych sytuacji informowani są rodzice ucznia.
4. Wymierzenie kary powinno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco – dyscyplinującej.
5. System kar obejmuje:
  1) upomnienie wychowawcy klasy;
  2) upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności rodziców;
  3) nagana Dyrektora Szkoły;
  4) złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w  szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
6. Dyrektor Szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
7.  Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 5 pkt 4, obejmują:
  1) świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
  2) notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
  3) niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
  4) ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.

§ 44
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
  1) wysokie oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania;
  2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
  3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
  4) nienaganną frekwencję;
  5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.
2. Rodzaje nagród:
  1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
  2) pochwała Dyrektora wobec uczniów całej Szkoły;
  3) list pochwalny do rodziców ucznia;
  4) stypendium Dyrektora Szkoły;
  5) nagroda rzeczowa.

§ 45
1. Uczeń lub jego rodzice maja prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 7 dni, składając pisemne odwołanie do Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 7 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję. Wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.
3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów statutowych Szkoły.
4. Szkoła ma obowiązek pisemnego informowania rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 45a
1. Za prawidłową pracę biblioteki odpowiedzialny jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w Szkole.
2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:
  1) w ramach pracy pedagogicznej:
    a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego zgodnie z regulaminem biblioteki,
    b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,
    c) prowadzenie działalności informacyjnej,
    d) udzielanie porad przy wyborze lektury,
    e) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji,
    f) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji;
    g) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych Szkół i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi;
  2) w ramach prac organizacyjno – technicznych:
    a) informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
    b) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów,
    c) sporządzanie planów pracy,
    d) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
    e) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

§ 45b
Działalność biblioteki szczegółowo określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

Rozdział 7
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 46
1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego mają na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze i nad czym powinien jeszcze popracować i jak się uczyć, a w szczególności:
  1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
  2) udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
  4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Zasady te mają zapewnić:
  1) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;
  2) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;
  3) wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;
  4) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
  5) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
  6) dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;
  2) bieżące ocenienie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
  4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 47
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.
3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
4. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 47 ust. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
  3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;
  4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.
5. Dyrektor, na podstawie wydanej przez lekarza:
  1) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwalnia ucznia z wykonywania tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii;
  2) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki, zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas określony w tej opinii, a jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
6. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 48
1. W klasach I – III szkoły podstawowej oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz klasyfikacyjne oceny zachowania są ocenami opisowymi., jedynie z przedmiotu religia oceny wystawia się w skali 1-6.
2. Uczeń klasy I – III w każdym roku szkolnym otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
3. W uzasadnionych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia lub stanem zdrowia ucznia klas I – III w danym roku szkolnym, Rada Pedagogiczna, na wniosek Wychowawcy klasy i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii Wychowawcy klasy może postanowić o powtarzaniu klasy przez takiego ucznia.
4. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody Wychowawcy klasy albo na wniosek Wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I lub II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć edukacyjnych ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 49
W klasach IV - VIII:
1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne są ocenami stopniowymi w skali:
  1) stopień celujący – 6;
  2) stopień bardzo dobry – 5;
  3) stopień dobry – 4;
  4) stopień dostateczny – 3;
  5) stopień dopuszczający – 2;
  6) stopień niedostateczny – 1.
2. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków " + " i " - ".
3. Ustala się następujące ogólne kryteria ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:

Ocena

Zakres i jakość wiadomości opanowanych przez ucznia

Umiejętność stosowania wiedzy przez ucznia

niedostateczny

(1)

Rażący brak wiadomości pro-gramowych i jedności logicznej między wiadomościami

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy uniemożli-wiający kontynuacje nauki

dopuszczający

(2)

Nieznajomość części podstawo-wego materiału programowego, wiadomości luźno zestawione

Umiejętności stosowania wiedzy przy pomocy nauczy-ciela, umożliwiający kontynu-ację nauki

dostateczny

(3)

Zakres materiału programo-wego ograniczony do treści podstawowych z danego prze-dmiotu, wiadomości podstawo-we połączone związkami logi-cznymi

Stosowanie wiedzy do celów praktycznych i teoretycznych przy wielkiej pomocy nauczy-ciela

dobry

(4)

Zadawalające opanowanie ma-teriału programowego, wiado-mości połączone związkami logicznymi

Stosowanie wiedzy w sytua-cjach praktycznych i teorety-cznych inspirowane przez nau-czyciela

bardzo dobry

(5)

Wyczerpujące opanowanie całe-go materiału programowego, wiadomości połączone ze sobą w logiczny układ

Umiejętne wykorzystanie wia-domości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

celujący

(6)

Wyczerpujące opanowanie całe-go materiału programowego, wiadomości połączone ze sobą w logiczny układ

Samodzielne sprawne posługi-wanie się wiedzą dla celów teo-retycznych i praktycznych. Samodzielne rozwiązywanie problemów


4. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie, wynikające z realizowanego programu nauczania, opracowują nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zapisów statutu i podają je uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

§ 49a
1. Do sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia należą:
  1) różnorodne formy wypowiedzi ustnych;
  2) różnorodne formy wypowiedzi pisemnych;
  3) prace domowe;
  4) prace ucznia wykraczające poza obowiązujący program i rozwijające jego uzdolnienia o zainteresowania;
  5) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, olimpiadach i zawodach;
  6) badanie wyników nauczania;
  7) w zakresie wychowania fizycznego:
    a) sprawdziany sprawności psychomotorycznej,
    b) ocena wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć;
  8) w zakresie muzyki, techniki, plastyki i informatyki:
    a) ocena prac uczniów wykonanych podczas zajęć,
    b) ocena wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć.
2. O ilości i wyborze poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności decyduje prowadzący zajęcia edukacyjne, z uwzględnieniem zapisów §57
3. Oceny prac pisemnych ustala się według przyjętego systemu punktowo-procentowego:
  100% - ocena celująca
  99% - 89% - ocena bardzo dobra
  88% - 71% - ocena dobra
  70% - 51% - ocena dostateczna
  50% - 31% - ocena dopuszczająca
  30% - 0% - ocena niedostateczna

§ 49b
1. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną zobowiązany jest do uzupełnienia treści danych zajęć edukacyjnych, które będą niezbędne do realizacji programu.
2. O ustalonej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń jest informowany najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej z równoczesnym wpisem tej oceny do dziennika.
3. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń i jego rodzice są informowani w terminie ustalonym przez Dyrektora, nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
4. Wyższą od przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną ocenę przez nauczyciela oraz wykazaniu tych wiadomości i umiejętności na sprawdzianie przeprowadzanym w formie pisemnej i ustnej.
5. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest zgłoszenie pisemnego wniosku o chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana najpóźniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. Sprawdzian jest przeprowadzany przez nauczyciela w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami, w obecności Wychowawcy klasy, do której uczęszcza dany uczeń.

§ 50
1. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustalane są według skali:
  1) wzorowe;
  2) bardzo dobre;
  3) dobre;
  4) poprawne;
  5) nieodpowiednie;
  6) naganne.
2. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy zgodnie z zasadami:
  1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów:
    a) stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów w klasie i Szkole,
    b) daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników Szkoły, nie używa wulgarnego słownictwa,
    c) godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach osiągając w nich sukcesy,
    d) jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i Szkole, pracuje na rzecz Szkoły,
    e) nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany,
    f) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez Szkołę,
    g) dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób,
    h) okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje się tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości, wyznań i poglądów;
  2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów:
    a) nie ma uwag w dzienniku,
    b) wywiązuje się obowiązków ucznia,
    c) ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia,
    d) zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas uroczystości szkolnych,
    e) wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora lub innych pracowników Szkoły,
    f) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami dorosłymi,
    g) nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa,
    h) wykazuje się tolerancją w stosunku do innych,
    i) reprezentuje Szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska;
  3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
    a) wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, pracuje na miarę swoich możliwości, stara się wywiązywać z podjętych działań,
    b) otrzymał nie więcej niż dwie uwagi w dzienniku,
    c) ma nie więcej niż 5 spóźnień i 5 godzin nieusprawiedliwionych,
    d) z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i osób starszych, dba o kulturę języka,
    e) nie stosuje używek jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość,
    f) szanuje własność szkolną i innych osób, dba o porządek,
    g) przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych przez nauczyciela,
    h) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach;
  4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dobrą, a ponadto dotyczą go przynajmniej dwóch z poniższych kryteriów:
    a) otrzymał nie więcej niż 5 uwag w dzienniku,
    b) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 6 spóźnień,
    c) nie pracuje na miarę swoich możliwości,
    d) uczestniczył w bójkach i konfliktach między uczniami, ale w wyniku podjętych działań poprawił swoje zachowanie,
    e) niestosowne odzywa się do kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły, ale w wyniku podjętych działań poprawia swoje zachowanie;
  5) ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną, a także dotyczą go przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:
    a) otrzymał zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz, upomnienie nauczyciela lub upomnienie wychowawcy,
    b) wykazuje brak kultury jest wulgarny, arogancki, konfliktowy i agresywny,
    c) wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i mimo podjętych przez szkołę działań nie zmienia swojego zachowania,
    d) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często się spóźnia,
    e) nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa, opuszcza budynek Szkoły lub oddala się od grupy podczas wyjść poza teren Szkoły,
    f) stosuje używki jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość,
    g) nagminnie odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub Szkoły, nie wykonuje poleceń nauczycieli,
    h) bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
  6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który oprócz spełnienia wymagań określonych w pkt 5, dopuścił się przynajmniej dwóch z poniższych wykroczeń:
    a) jego zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
    b) brał udział w pobiciu, znęca się psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
    c) dokonał kradzieży,
    d) działa w grupach nieformalnych o przestępczym lub destrukcyjnym charakterze,
    e) notorycznie spóźnia się na lekcje,
    f) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin,
    g) wchodzi w konflikt z prawem,
    h) otrzymał naganę Dyrektora.
3. Ocenę zachowania ustala Wychowawca klasy najpóźniej na 3 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przestrzegając kryteriów na poszczególne oceny. W przypadku nieobecności Wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.
4. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.
5. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach Wychowawca może odstąpić od uwzględniania poszczególnych składników oceny zachowania.
6. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1) uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie zachowania składają do Wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania z założeniem, że nie może być ona podwyższona o więcej niż jedną;
  2) Wychowawca, w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia, które winny odzwierciedlać kryteria na daną ocenę zachowania i muszą być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia przez cały okres kontraktu;
  3) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu.

§ 51
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, której tryb, sposób postępowania oraz procedurę określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.

§ 52
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemną prośbę rodziców lub ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż dzień przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a termin egzaminu uzgodniony zostaje z rodzicami.

§ 53
1. Egzamin poprawkowy ma prawo zdawać uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku ucznia, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 51 ust. 2 i 3.
5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 54
1. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza Szkołą - także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.
2. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.

§ 55
1. Uczeń, uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 53 ust. 5.
2. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli na zakończenie klasy ósmej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
3. W klasie ósmej przeprowadzany jest egzamin.
4. Egzamin ósmoklasisty ma powszechny i obowiązkowy charakter i jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
5. Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminu oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.

§ 56
Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, rozkładając je równomiernie na cały okres nauki w danej klasie i etapie nauczania, w różnych formach oraz warunkach zapewniających obiektywność oceny.

§ 57
1. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych jednocześnie, wprowadza się następujące ograniczenia i zasady przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętności:
  1) najwyżej 3 pisemne prace klasowe z działu wiadomości w ciągu tygodnia, nie więcej niż jeden dziennie;
  2) najwyżej dwie kartkówki dziennie, jeśli w tym dniu nie było pisemnej pracy klasowej z całego działu wiadomości.
2. Czas sprawdzania pisemnych prac kontrolnych:
  1) kartkówki – nie dłużej niż 1 tydzień;
  2) sprawdziany – nie dłużej niż 2 tygodnie;
  3) wypracowania, prace klasowe - nie dłużej niż 3 tygodnie.
3. Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości na początku roku szkolnego z uwzględnieniem poniższych warunków:
  1) poprawa odbywa się podczas lekcji lub po zajęciach lekcyjnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
  2) w przypadku jedno lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na kolejną lekcję z danych zajęć edukacyjnych;
  3) w przypadku dłuższej nieobecności uczeń winien uzgodnić z nauczycielem termin opanowania zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, pracy klasowej.
4. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:
  1)  jawności, zarówno dla uczniów jak i rodziców;
  2)  obiektywności, poprzez jasno określone kryteria wymagań na poszczególne oceny;
  3)  celowości, poprzez określenie, co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować;
  4)  przestrzegania obowiązujących przepisów prawa;
  5) w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu winna wynosić nie mniej niż trzy;
  6) w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym półroczu winna wynosić nie mniej niż cztery.
5. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.
6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.
7. Prace pisemne ucznia i dokumentacja o której mowa w ust. 6 archiwizowane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

§ 58
2. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
3. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
4. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. 
6. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.
7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, itp. dwa razy w ciągu półrocza.
8. Nieprzygotowanie do zajęć, o którym mowa w ust. 6 uczeń powinien zgłosić nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych tuż przed rozpoczęciem tych zajęć.
9. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
10. Konsekwencją przekroczenia limitu nieprzygotowań o których mowa w ust. 6 jest otrzymanie oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

§ 59
[uchylony]

§ 60
1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:
  1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu do dziennika;
  2) przekazywanie rodzicom, podczas zebrań z wychowawcami, odpowiednio:
    a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
    b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
  4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 51 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu - na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

§ 61
1. Nieobecności ucznia usprawiedliwiają rodzice ucznia.
2. Usprawiedliwienie musi być dostarczone Wychowawcy klasy, w formie pisemnej lub w formie wiadomości w dziennik elektronicznym lub poprzez kontakt osobisty rodzica z wychowawcą.

§ 62
1. Listy gratulacyjne otrzymują rodzice absolwentów, którzy ukończyli Szkołę z wyróżnieniem.
2. Absolwentowi Szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen końcowych z zajęć edukacyjnych oraz wzorową końcową ocenę zachowania przyznaje się Stypendium Dyrektora Szkoły oraz tytuł „Prymus Absolwent Katolickiej Szkoły Podstawowej”, z dodaniem liczby określającej rok, w którym to wyróżnienie otrzymał.

Rozdział 8
[uchylony]

Rozdział 9
[uchylony]

Rozdział 10
ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

§ 80
1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie jest Szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
2. Kandydaci do Szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem Szkoły, statutem i  programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.
3. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór Szkoły Katolickiej akceptują kształcenie i  wychowanie w duchu nauczania Kościoła Katolickiego.
4. Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się w trybie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i statutu Szkoły.

§ 81
W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:
1. Wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego,
2. Poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie informacji sporządzonej przez przedszkole, w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne,
3. Wynik rozmowy z rodzicami,

§ 82
1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  1) złożenie przez rodziców w ustalonym terminie dokumentów podanych w  szczegółowych zasadach rekrutacji,
  2) przeprowadzenie rozmów z dziećmi i z rodzicami,
  3) ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania,
  4) ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

§ 83
1. Do Szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa. W takim trybie ucznia przyjmuje Dyrektor.
2. Do Szkoły może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli Szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce. Postępowania rekrutacyjnego nie stosuje się.

§ 84
Dziecko nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Rozdział 11
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY

§ 85
Budżet szkoły tworzony jest z dotacji samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. Dotacja podlega rozliczeniu i kontroli przez organ dotujący.

§ 86
Budżet szkoły może zostać uzupełniony: darowiznami, ofiarami osób: prawnych, społeczności wiernych i funduszy kościelnych, subwencjami i dotacjami od krajowych lub zagranicznych instytucji oraz osób prawnych, dochodami z działalności gospodarczej.

§ 87
Dyrektor szkoły w zakresie gospodarki finansowej podlega nadzorowi Organu Prowadzącego oraz kontroli organu dotującego.

§ 88
Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o  systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 89
1. Statut nadaje i zmiany wprowadza Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński na wniosek Organu Prowadzącego, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Po wprowadzeniu zmian dyrektor szkoły publikuje tekst jednolity.
3. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 90
Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II,  Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo, tel./fax 91 386 42 00, NIP: 857-17-66-403, REGON: 321297661” oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Katolicka Szkoła Podstawowa w Pobierowie i godłem państwa.

§ 91
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 92
Szkoła posiada własny sztandar, hymn i rotę ślubowania oraz ceremoniał szkolny.

§ 93
Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć