• Kategorie i kryteria

    • Wyróżnienia przyznawane są w dwóch grupach wiekowych (I-VI KSP, I-III KGim.), w sześciu kategoriach:
     1. Geniusz Roku - wyróżnienie za szczególne uzdolnienia i wybitne osiągnięcia w nauce.
     Wyróżnienie otrzyma uczeń, który był laureatem konkursów lub olimpiad oraz w I semestrze uzyskał wysoką średnią ocen i wzorowe zachowanie.
     2. Sportowiec Roku - wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w sporcie.
     Wyróżnienie otrzyma uczeń, który reprezentował szkołę w zawodach zajmując wysokie miejsca, aktywnie uczestniczył w zajęciach wychowania fizycznego, rozwijał talent sportowy (np. należał do Klubu Sportowego albo uczestniczył w zajęciach SKS).
     3. Talent Roku - wyróżnienie za szczególne uzdolnienia artystyczne.
     Wyróżnienie otrzyma uczeń, który posiada zdolności i zainteresowania artystyczne, rozwijał swój talent i prezentował je na forum.
     4. Pasjonat Książek - wyróżnienie za przeczytanie największej liczby książek w danym roku szkolnym.
     Wyróżnienie otrzyma uczeń, który przeczyta największą ilość książek ze szkolnej biblioteki. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy czytelnik przeczytał wypożyczoną książkę poprzez zadawanie do pytań na temat danej książki.
     5. Wielki Sercem - wyróżnienie za poświęcenie i wybitne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, klasy i innych organizacji.
     Wyróżnienie otrzyma uczeń, który aktywnie angażował się w pracę na rzecz szkoły (np. praca w Samorządzie Szkolnym, zbiórka surowców wtórnych itp.), klasy (np. praca Samorządzie Klasowym) i innych organizacji (np. wolontariat, akcje charytatywne).
     6. Najlepszy Kolega - wyróżnienie dla ucznia, który jest godny zaufania, lojalny i szczery, potrafi dotrzymać tajemnicy.
     Wyróżnienie otrzyma uczeń, który darzy innych szacunkiem, bezinteresownie pomaga np. w nauce. Jest serdeczny i posiada wysoką kulturę osobistą.
     Dodatkowo Kapituła Konkursowa przyznała wyróżnienie w kategorii:
     Przyjaciel Szkoły - wyróżnienie dla osoby, instytucji, której znaczne zaangażowanie w działaniach na rzecz szkoły w istotny sposób wpłynęło na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.


     Kryteria nominacji do poszczególnych kategorii:
     Geniusz roku
     - szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych – finaliści, laureaci etapu rejonowego, wojewódzkiego
     - wysoka średnia ocen w I semestrze, wzorowe zachowanie
     - rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań w konkretnej dziedzinie; prezentacja posiadanej wiedzy i umiejętności na forum szkoły i środowiska
     Uczeń musi spełnić co najmniej 2 kryteria.

     Sportowiec roku
     - osiągnięcia w zawodach indywidualnych i zespołowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa lub kraju i godnie reprezentują szkołę
     - systematycznie uczęszczają na lekcje w-f i są do nich zawsze przygotowani
     - w sportowej rywalizacji kierują się zasadami fair play
     - uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych
     - na terenie szkoły i poza nią promują zdrowy tryb życia
     - prezentują nienaganną postawę (co najmniej dobra ocena z zachowania)
     - uzyskują dobre i bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0)
     - w przypadku podobnych osiągnięć sportowych o tytule decydują lepsze wyniki w nauce i zachowaniu
     - kandydatów typują nauczyciele w-f, a o jego przyznaniu decyduje Rada Pedagogiczna
     - sportowiec roku otrzymuje okolicznościową statuetkę oraz dyplom z nadanym tytułem
     - wizerunek Sportowca Roku promowany jest na terenie szkoły oraz w prasie lokalnej

     Talent roku
     - finalista eliminacji gminnych „Mamy Talenty”
     - finalista eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego
     - finaliści, laureaci i osoby wyróżnione w konkursach muzycznych, plastycznych, fotograficznych, literackich, itp.
     - osoba uświetniająca uroczystości szkolne w oprawie artystycznej
     - osoba, która rozwija swoje zdolności i zainteresowania (literackie, plastyczne, muzyczne) i prezentuje je na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego.

     Pasjonat książek
     - osoba, która przeczytała najwięcej książek
     - korzysta z biblioteki szkolnej
     - interesuje się literaturą
     - do nagrody typują nauczyciele poloniści na podstawie rozmów z uczniami, wypowiedzi uczniów na lekcji

     Wielki sercem
     - daje dobry przykład swoim zachowaniem
     - jest odpowiedzialny, obowiązkowy i punktualny
     - umie współdziałać w zespole
     - pomaga młodszym kolegom
     - umie dzielić się z innymi
     - wykonuje obowiązki wolontariusza
     - nie jest obojętny na krzywdę innych
     - jest tolerancyjny dla innych
     - niesie pomoc duchową i materialną
     - potrafi dawać, a nie tylko brać

     Dobry kolega, dobra koleżanka
     - ma co najmniej dobrą ocenę z zachowania
     - jest pogodny/a, przyjaźnie nastawiony/a do ludzi
     - jest koleżeński/a
     - jest życzliwy/a
     - jest pomocny/a
     - przynosi np. zadanie domowe, gdy kolegi/koleżanki nie było w szkole,
     - jest bezinteresowny/a
     - budzi zaufanie
     - jest zabawny/a
     - dotrzymuje słowa
     - dochowuje tajemnicy
     - zna zasady kultury osobistej i je stosuje
     - ma poczucie humoru
     - rozmawia na tematy, które interesują również Twojego kolegę/Twoją koleżankę, a nie tylko Ciebie
     - wspiera w dobrej sprawie
     - cieszy się z sukcesów innych
     - jest szczery/a, nie obgaduje innych za plecami
     - ma odwagę powiedzieć własne zdanie np. w obronie słabszego
     - zauważa emocje w swoich i innych wypowiedziach i zachowaniach
     - wie, że ludzie mogą mieć różne zdania na dany temat
     - potrafi współpracować w grupie
     - nie dokucza
     - nie wyśmiewa
     - nie namawia kolegów/koleżanki do złego
     - wyróżnienie przyznawane w trzech kategoriach wiekowych (I-III SP, IV-VI SP, I-III GIM)

     Przyjaciel szkoły
     - wspiera w trudnych chwilach
     - włącza się w pracę na rzecz szkoły (remonty, modernizacje pomieszczeń, itp.)
     - dba o popularność naszej szkoły, promuje ją w środowisku
     - bezinteresownie udziela pomocy finansowej szkole
     - bezinteresownie wzbogaca bazę dydaktyczną w szkole
     - pomaga w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych