• Zasady postępowania w przypadku konieczności zgłoszenia szkody (wypadku dziecka) w InterRisk

    • W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie ubezpieczeni są w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

     Aby zapewnić Państwu pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2016/2017 wybrała nasza szkoła, firma ubezpieczeniowa uruchomiła specjalną stronę internetową.
     www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży w naszej szkole, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt do ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

     Hasło dostępu do strony
     www.ubezpieczeniwszkole.pl dla naszej szkoły to: i634213

     Materiał informacyjny przygotowany przez InterRisk Vienna Insurance Group

     W przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy:
     - pobrać ze szkoły lub samodzielnie wydrukować druk zgłoszenia szkody (druk można pobrać w dziale "Organizacja" w zakładce
     "Wzory podań" lub na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl oraz w sekretariacie szkoły)
     - wypełnić dokładnie (według własnej wiedzy) wszystkie pola druku zgłoszenia szkody, podać numer telefonu kontaktowego oraz jeżeli to możliwe również adres e-mailowy,
     - wypełniony druk złożyć w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza poszkodowany celem potwierdzenia zdarzenia oraz faktu, iż poszkodowany jest uczniem szkoły,
     - po potwierdzeniu przez szkołę, zgłoszenie jest wysyłane przez rodzica na adres oddziału Wrocław.

     Przy zgłaszaniu szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w zalezności od zgłoszonego rozszczenia) poszkodowany zobowiązany jest załączyć poniższe dokumenty:
     - kserokopię dowodu tożsamości Uprawnionego (np. legitymacja szkolna, karta rowerowa, dowód osobisty, paszport),
     - w przypadku wypadku komunikacyjnego - kserokopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu,
     - raporty policyjne dotyczące wypadku, jeżeli zostały sporządzone lub kopia dokumentów z postępowania organów dochodzeniowych,
     - karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz wszelkie zaświadczenia lekarskie,
     - oryginały rachunków, faktur dotyczących poniesionych kosztów,
     - akt zgonu, karte zgonu lub orzeczenie sądu uznające Ubezpieczonego za osobę zmarłą,
     - inne dokumenty określone w OWU.

     Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także pisemnie informuje osobę z roszczeniem, jakie dokumenty sa potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postepowania.

     Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu roszczenia podejmuje decyzję co do wypłaty odszkodowania / świadczenia.

     Wszystkie niezbędne dokumenty mogą być złożone w formie oryginału bądź kserokopii. Kserokopie dokumentów niezbędne do wypłaty świadczenia powinny mieć poświadczoną zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną (osobą uprawnioną jest: pracownik szkoły bądź rodzic ubezpieczonego dziecka).

     Kompletną dokumentację dotyczącą zgłoszonej szkody należy przesłać na adres:
     InterRisk SA Vienna Insurance Group
     Oddział Wrocław
     ul. Racławicka 13
     53-149 Wrocław

     Likwidacja szkód osobowych i NNW (pon.-pt. w godz. 8:00 - 16:00):
     Bartłomiej Pelon: bartlomiej.pelon@vigekspert.pl, tel. 71 333 06 86
     Ilona Kielan: ilona.kielan@vigekspert.pl, tel. 71 333 06 68
     Joanna Markiewicz: joanna.markiewicz@vigekspert.pl, tel. 71 333 06 67

     W imieniu InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group likwidacją szkód zajmuje się: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert w Warszawie
     KRS 405458, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
     XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701 033 02 28
     al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa