• Szkolne Koło Wolontariatu

    • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

     działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  im. Jana Pawła II w Pobierowie

      

     1. Postanowienia ogólne
     1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.
     2. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
     3. Uczniowie, którzy chcą  zostać Wolontariuszami, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza (załącznik nr 2 do regulaminu) na dany rok szkolny.
     4. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
     5. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora
      i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
     6. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły
      i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest łącznikiem między uczniami a Dyrektorem Szkoły.
     7. Na pierwszym zebraniu opiekuna Koła z wolontariuszami we wrześniu każdego roku opracowywany jest harmonogram działań na dany rok szkolny.

      

     1. Cele działania
     1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.
     2. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym
      o charakterze akcyjnym i regularnym.
     3. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości oraz bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
     4. Promocja idei wolontariatu w szkole.
     5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
     6. Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
     7. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

      

     1. Formy działania

     Koło realizuje swoją działalność poprzez:

     1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym.
     2. Imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.
     3. Imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.
     4. Udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem Opiekuna Koła.
     5. Włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych, wychowawczych i itp.
     6. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.

      

     1. Wolontariusz:
     1. Ma obowiązek przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
     2. To uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna.
     3. Może podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni mu nauki
      i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
     4. Kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
      o innych.
     5. Wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
     6. Ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
     7. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach członków Koła Wolontariatu.
     8. Swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.
     9. Stara się aktywnie włączyć w działania na rzecz innych oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
     10. Systematycznie gromadzi wpisy w „Dzienniczku Wolontariusza” (załącznik nr 3 do regulaminu), potwierdzające  wykonane prace. Wpisów dokonuje opiekun Koła,
      a także osoby, na rzecz której wolontariusz działa lub są organizatorami danej akcji.
     11. Może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

      

     1. Nagradzanie wolontariuszy
     1. Formy nagradzania:
     1. wyrażenie uznania słownego,
     2. pochwała na forum szkoły,
     3. umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule do gazetki szkolnej,
     4. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
     1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
     2. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć przyznane dodatkowe punkty z zachowania na koniec każdego półrocza (opiekun koła przekazuje taką informację wychowawcy ucznia).
     3. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczniowie działający
      w Szkolnym Kole Wolontariatu otrzymują wpis dotyczący tej działalności. Dokonanie tego wpisu jest możliwe dla wolontariuszy, którzy przepracują na rzecz wolontariatu minimum 30 godzin do końca maja roku szkolnego, w którym  kończą szkołę. O przyznaniu wpisu decyduje komisja w składzie: dyrektor, wychowawca, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

      

     1. Rezygnacja z pracy w wolontariacie.
     1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
     2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie
      na dostarczenie opiekunowi wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji
      z podpisem rodzica.

      

      

     Załącznik 1 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu

     Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

     Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka/podopiecznego …………………………………………………………………………………………. w Szkolnym Kole Wolontariatu działającym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
     w Pobierowie.

      

     ……………………..……………………………………..…………..….

     data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

      

      

      Załącznik 2 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu

     Zobowiązanie wolontariusza.

     Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariatu oświadczam, że znam, akceptuję
     i zobowiązuję się do przestrzegania  jego regulaminu oraz zasad pracy. Zobowiązuję się do sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

      

     …………………..…….………………………………………………

     data i czytelny podpis wolontariusza

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych