• O szkole

    • Służąc pomocą rodzicom w spełnieniu ich powołania wychowawczego i w trosce o formację młodego pokolenia w duchu nauki Kościoła, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego i Ustawy o Systemie Oświaty, dekretem z dnia 1 września 2000 roku powołano do istnienia Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie (o strukturze: Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum). Organem prowadzącym szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a finansującym Urząd Gminy Rewal.
     Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz programie wychowawczym zatwierdzonym przez radę rodziców i radę pedagogiczną, zgodnie ze swym charakterem. Głównym celem Zespołu jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego w duchu moralności katolickiej przy równoczesnym poszanowaniu godności osobistej oraz wolności wyznaniowej i światopoglądowej.
     Zespół realizuje zadania systemu oświaty w zakresie publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w szczególności poprzez wychowanie uczniów w poszanowaniu tradycji i historii narodowej przy zachowaniu szacunku dla innych kultur, zapewnienia uczniom opieki w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami dodatkowo wspiera działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb, umożliwienie uczniom pogłębianie formacji religijno - moralnej.
     Szkoła wypełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie o systemie oświaty tzn.: umożliwia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, rekrutuje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizuje programy nauczania i wychowania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego; szkoła realizuje ramowy plan nauczania, realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z odrębnymi przepisami.
     Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez dyrektora po złożeniu wymaganych dokumentów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
     Szkoła za patrona wybrała Jana Pawła II ze względu na Jego niekwestionowany autorytet i filozofię wiary w siłę i moc młodego pokolenia, które jest przyszłością narodu i od którego zależy jutrzejszy dzień. Słowa Papieża, jego nauki i przesłania stanowią treść codziennego życia szkoły. W pamięci społeczności szkolnej pozostaje 15 maja 2005 roku – dzień nadania sztandaru ZSO w Pobierowie. Do dziś wspomina się również bezpośrednie spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Janem Pawłem II w Watykanie.
     ZSO mieści się w przestronnym budynku, wyposażonym w salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, nowoczesną pracownię komputerową i bibliotekę służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, wspieraniu rodziców w wypełnianiu zadań wychowawczych oraz służącą realizowaniu innych zadań szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami. Klaso-pracownie są wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do nauczania poszczególnych przedmiotów.
     Ilość uczniów w klasach w szkole podstawowej nie przekracza 22, co gwarantuje dobre warunki pracy i właściwy poziom nauczania, a także sprawia, że w szkole panuje atmosfera ciepła, przyjaźni i zaufania. Uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach, od przedmiotowych po festiwale piosenki, konkursy twórczości literackiej, ortograficzne, plastyczne oraz zawody sportowe. Szkoła w Pobierowie, będąc szkołą katolicką, uwrażliwiona jest na pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich i narodowych. Służą temu m. in. spotkania przy obiedzie wigilijnym i stole wielkanocnym, obchody rocznic narodowych wspólnie z miejscową społecznością.
     Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest jednym z głównych zadań placówki. Szkoła w Pobierowie jest otwarta, podejmuje ciekawe i wartościowe inicjatywy, sprzyjające właściwemu rozwojowi młodego człowieka.
     Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 131 uczniów i 36 przedszkolaków, a uczy ich 26 nauczycieli. Zajęcia rozpoczynają się i kończą modlitwą. W samo południe każdego dnia odmawiamy Anioł Pański.
     16 października 2010 r., w dniu patrona szkoły, obchodziliśmy 10-lecie istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kilka miesięcy później, 30 kwietnia 2011 r. obchodziliśmy uroczystości związane z beatyfikacją patrona szkoły - Jana Pawła II. A trzy lata później, 27 kwietnia 2014 r., wspólnie przeżywaliśmy kanonizację papieża Polaka.
     W związku z reformą oświaty, 1 września 2017 r. Katolickie Gimnazjum uległo likwidacji, a jego oddziały, do momentu całkowitej likwidacji, stały się oddziałami gimnazjalnymi w Katolickiej Szkole Podstawowej.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych