• Klauzula informacyjna

    • Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO – w związku z realizacją procesu edukacyjnego.

      

     Kto jest administratorem Twoich danych?

     Administratorem Twoich i Twojego dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo.

     Z kim możesz się skontaktować?

     We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.zso@onet.pl

     Skąd mamy Twoje dane?

     Dane osobowe Twoje lub Twojego dziecka zostały podane przez Ciebie dla realizowania procesu edukacyjnego lub pochodzą od innych podmiotów w związku z tym, że Twoje dziecko uczy się u nas.

     Jakie dane przetwarzamy?

     Dane identyfikacyjne ucznia (nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia), dane adresowe, dane o rodzicach (imię, nazwisko adres zamieszkania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów), dane o przebiegu procesu nauczania (oceny przedmiotowe, klasyfikacja zachowania), świadectwa, arkusze ocen wyniki egzaminów, wizerunek.

     W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

     (Cel przetwarzania - Podstawa prawna)

     - Realizacja procesu edukacyjnego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

     - Dochodzenie ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

     - Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora

     - Zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

     Komu udostępniamy Twoje dane?

     Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

     1. podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;

     2. podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań (świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, prawne, transportowe, kurierskie oraz pocztowe);

     3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

     4. podmiotom realizującym zadania z zakresu edukacji (np. konkursy, olimpiady, wycieczki);

     5. innym kontrahentom, w związku z realizowanymi umowami;

     6. organowi prowadzącemu i finansującemu;

     Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

     Dane osobowe będą przez przetwarzane przez czas realizowania procesu edukacyjnego lub do czasu osiągnięcia przez ucznia pełnoletności, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby ich archiwizowania.

     Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane.

     Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

     W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skorzystać z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

     Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

     Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

     Czy podanie danych jest obowiązkowe?

     Podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożnością nawiązania lub kontynuowania procesu edukacyjnego.

     O czym jeszcze powinieneś wiedzieć?

     Nie będziemy przekazywać danych poza EOG.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych