• Zasady zwolnień z w-f

    • PROCEDURA

     UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

      przez uczniów klas IV-VIII

     w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie

       

     Podstawa prawna: § 4 ust.1–3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)

       

     Procedura postępowania:

     1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza.
     2. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza, na czas określony w tej opinii.
     3. Uczeń, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, może być zwolniony z ich realizacji na podstawie opinii lekarza, na czas określony w tej opinii.
     4. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń lub jego rodzice przekazują nauczycielowi wychowania fizycznego, który zwalnia ucznia z czynnego udziału w tych zajęciach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nauczyciel przechowuje opinię lekarską w dokumentacji nauczania do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
     5. Opinię lekarską wystawioną na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wraz z podaniem rodziców (prawnych opiekunów) według wzoru określonego w załączniku nr 1 należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły, jednak nie później niż:
      1. w przypadku zwolnienia dotyczącego pierwszego półrocza lub całego roku – do 20 września danego roku szkolnego,
      2. w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego półrocza – do końca stycznia danego roku szkolnego,
      3. w przypadku zdarzeń losowych w ciągu roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarskiej.
     6. Opinia lekarska musi zawierać datę jej wystawienia, czas zwolnienia oraz jasno określać czy zwolnienie dotyczy wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, czy zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
     7. Opinia lekarska niedostarczona w terminie, będzie ważna od daty jej złożenia w sekretariacie szkoły.
     8. Opinia lekarska zwalniająca ucznia z zajęć z wsteczną datą, będzie respektowana od daty jej wystawienia.
     9. Dyrektor wydaje decyzję (załącznik nr 3) o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Informację o decyzji otrzymuje nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca.
     10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.
     11. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub cały rok szkolny, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
     12. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego z wyłączeniem ćwiczeń wskazanych przez lekarza.
     13. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek obecności na tych zajęciach, a w szczególnych przypadku, kiedy zajęcia są pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń może być zwolniony z obecności na tych zajęciach na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) załącznik nr 2. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel wpisuje wówczas nieobecność usprawiedliwioną.
       
      Postanowienia końcowe 
     1. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą
      na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy podczas pierwszego zebrania.
     2. Dokumentacja dotycząca zwolnień uczniów z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
     3. Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia.
     4. Załączniki można pobrać na stronie internetowej szkoły. 

      

     Procedurę uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wprowadza się na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 5/2018, z dniem 13.09.2018 r.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
   • 91 386 42 00
   • ul. Kościuszki 2, 72-346 Pobierowo Poland
   • Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa
   • 91 386 42 00
   • Marcin Smoczyk
 • Galeria zdjęć

   brak danych