Nawigacja

Zasady rekrutacji

Katolickie Przedszkole

1. Do przedszkoli na terenie gminy Rewal w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rewal.
2. W przypadku większej liczby kandydatów z terenu gminy Rewal, niż liczba dostępnych miejsc zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne wg określonych kryteriów.
3. W pierwszym etapie przyjmowane będą dzieci wg następujących kryteriów ustawowych mających jednakową wartość:
   a) wielodzietność rodziny kandydata (1 pkt)
   b) niepełnosprawność kandydata (1 pkt)
   c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (1 pkt)
   d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (1 pkt)
   e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (1 pkt)
   f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie (1 pkt)
   g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (1 pkt)
4. W drugim etapie na pozostałe miejsca przyjmowane będą dzieci wg określonych kryteriów:
   a) kandydaci rodziców pracujących (10 pkt)
   b) kandydaci z rodzin objętych nadzorem kuratora (9 pkt)
   c) kandydaci z rodzin, w którym kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza minimum dochodowego (8 pkt)
   d) kandydaci uczęszczający do przedszkola w poprzednim roku szkolnym (7 pkt)
   e) kandydaci mający starsze rodzeństwo w tym przedszkolu (6 pkt)
   f) w przypadku jedankowej ilości uzyskanych punktów będzie zastosowane kryterium wieku (data urodzenia dziecka).
5. W przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich dzieci z terenu gminy Rewal - będą przyjmowane dzieci spoza terenu gminy Rewal, zgodnie z w/w kryteriami.
6. Ubiegając się o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice dziecka (opiekunowie prawni) składają wniosek do dyrektora przedszkola w terminie do 17 kwietnia 2019 r.
7. Wnioski rekrutacyjne udostępniane są w przedszkolach, sekretariach szkół oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół i przedszkoli.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji:
   a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
   b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
   c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica
   e) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
   f) dokument poświadczający objęcia dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
   g) zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim wydane przez sąd rodzinny
   h) zaświadczenie z zakładów pracy o zatrudnieniu i wymiarze zatrudnienia rodziców.
8. Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata.
9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
10. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
11. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola i na stronach internetowych placówek do dnia 2 maja 2017 r. 
12. Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo do odwołania do dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
13. W przypadku zawalniania się miejsc w przedszkolu w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zgodnie z listą rezerwową ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.

Terminarz rekrutacji do Katolickiego Przedszkola w Pobierowie:
od 1 marca 2019 r. do 8 marca 2019 r. - składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Katolickim Przedszkolu
do 14 marca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc w Katolickim Przedszkolu na rok szkolny 2019/2020
od 15 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Katolickiego Przedszkola

do 7 maja 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Katolickiego Przedszkola
do 10 maja 2019 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 14 maja 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Katolickiego Przedszkola

Druki wniosków i oświadczeń można pobrać z menu Strefa rodzica w zakładce Wzory podań!

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć