Nawigacja

Ubezpieczenie NNW uczniów

Zasady postępowania w przypadku konieczności zgłoszenia szkody (wypadku dziecka) w InterRisk

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie ubezpieczeni są w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Aby zapewnić Państwu pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2016/2017 wybrała nasza szkoła, firma ubezpieczeniowa uruchomiła specjalną stronę internetową.
www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży w naszej szkole, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt do ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Hasło dostępu do strony
www.ubezpieczeniwszkole.pl dla naszej szkoły to: i634213

Materiał informacyjny przygotowany przez InterRisk Vienna Insurance Group

W przypadku zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy:
- pobrać ze szkoły lub samodzielnie wydrukować druk zgłoszenia szkody (druk można pobrać w dziale "Organizacja" w zakładce
"Wzory podań" lub na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl oraz w sekretariacie szkoły)
- wypełnić dokładnie (według własnej wiedzy) wszystkie pola druku zgłoszenia szkody, podać numer telefonu kontaktowego oraz jeżeli to możliwe również adres e-mailowy,
- wypełniony druk złożyć w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza poszkodowany celem potwierdzenia zdarzenia oraz faktu, iż poszkodowany jest uczniem szkoły,
- po potwierdzeniu przez szkołę, zgłoszenie jest wysyłane przez rodzica na adres oddziału Wrocław.

Przy zgłaszaniu szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w zalezności od zgłoszonego rozszczenia) poszkodowany zobowiązany jest załączyć poniższe dokumenty:
- kserokopię dowodu tożsamości Uprawnionego (np. legitymacja szkolna, karta rowerowa, dowód osobisty, paszport),
- w przypadku wypadku komunikacyjnego - kserokopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu,
- raporty policyjne dotyczące wypadku, jeżeli zostały sporządzone lub kopia dokumentów z postępowania organów dochodzeniowych,
- karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz wszelkie zaświadczenia lekarskie,
- oryginały rachunków, faktur dotyczących poniesionych kosztów,
- akt zgonu, karte zgonu lub orzeczenie sądu uznające Ubezpieczonego za osobę zmarłą,
- inne dokumenty określone w OWU.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także pisemnie informuje osobę z roszczeniem, jakie dokumenty sa potrzebne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postepowania.

Ubezpieczyciel w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu roszczenia podejmuje decyzję co do wypłaty odszkodowania / świadczenia.

Wszystkie niezbędne dokumenty mogą być złożone w formie oryginału bądź kserokopii. Kserokopie dokumentów niezbędne do wypłaty świadczenia powinny mieć poświadczoną zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną (osobą uprawnioną jest: pracownik szkoły bądź rodzic ubezpieczonego dziecka).

Kompletną dokumentację dotyczącą zgłoszonej szkody należy przesłać na adres:
InterRisk SA Vienna Insurance Group
Oddział Wrocław
ul. Racławicka 13
53-149 Wrocław

Likwidacja szkód osobowych i NNW (pon.-pt. w godz. 8:00 - 16:00):
Bartłomiej Pelon: bartlomiej.pelon@vigekspert.pl, tel. 71 333 06 86
Ilona Kielan: ilona.kielan@vigekspert.pl, tel. 71 333 06 68
Joanna Markiewicz: joanna.markiewicz@vigekspert.pl, tel. 71 333 06 67

W imieniu InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group likwidacją szkód zajmuje się: Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert w Warszawie
KRS 405458, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701 033 02 28
al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa        

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć