Nawigacja

Rada Rodziców

Rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Anna Dąbrowska
Zastępca - 
Skarbnik - Ewelina Siniowska
Sekretarz - Katarzyna Salamon

 

SKŁAD RAD ODDZIAŁOWYCH

gr. młodsza - Edyta Michalska,
gr. starsza - 
kl. I - Katarzyna Salamon, Katarzyna Jarocka
kl. II - Joanna Gojlik, Renata Kwiecień, Milena Schramm
kl. III - Agata Surowiecka, Joanna Przedpełska, Roksana Szymańska
kl. IV - Ewelina Siniowska, Aleksandra O'Donnel, Dagmara Łukanowicz
kl. V - Aneta Krüger-Błesińska, Katarzyna Malarczyk, Beata Zwolińska
kl. VI - Justyna Zięterska, Magdalena Stasiak, Agata Zienterska-Ordak
kl. VII - Sandra Dąbrowska-Szlempo, Danuta Szaniawska, Lilianna Gruszczyńska
kl. VIII - Katarzyna Studzińska, Jolanta Szredziński, Lucyna Esenlik
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KATOLICKIEGO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 80, poz. 542).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Rada Rodziców, zwana dalej Radą, bierze udział w sprawach szkoły, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2
1. Rada reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów);
2. Kadencja Rady trwa 1 rok;
3. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole;
4. Decyzje Rady są jawne;

§ 3

1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym;
2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada;

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 4
Do podstawowych celów i zadań Rady należy współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły oraz wnioskowanie i opiniowanie spraw związanych z dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą działalnością szkoły, a w szczególności:
a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji statutowych celów i zadań Szkoły;
b) inicjowanie i prowadzenie działań sprzyjających partnerskim kontaktom pomiędzy rodzicami i nauczycielami, opartych na wzajemnym szacunku, otwartości, zaufaniu i wspólnej trosce o dobro uczniów;
c) uchwalanie wspólnie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
d) uchwalanie wspólnie z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska;
e) opiniowanie rocznego planu finansowego Szkoły oraz programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;
f) podejmowanie decyzji i czynności w sprawie jednolitego stroju szkolnego;
g) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły (art. 6a ust. 1 pkt. 5 Karty Nauczyciela), o dokonanie oceny pracy każdego nauczyciela zatrudnionego w Szkole;
h) sporządzanie i przedstawianie opinii nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy (art. 9c ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela);
i) przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów przedstawicieli do Rady Rodziców;
j) ochrona zbiorowych praw rodziców (prawnych opiekunów) i zapewnienie im rzeczywistego wpływu na jakość działalności Szkoły oraz podmiotowego traktowania przez pozostałe organa;
k) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) i innych źródeł, ustalanie ich wydatkowania.
l) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły
m) współpraca ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi, instytucjami socjalno-opiekuńczymi, zakładami pracy;
n) współpraca i pomoc w działalności Samorządu Uczniowskiego;
o) pomoc finansowa i materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
p) pomoc w organizowaniu szkolnych wycieczek, uroczystości i imprez;

WYBORY DO RADY RODZICÓW

§ 5
Wybory do Rady przebiegają według następujących procedur:
1. Wybory przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału;
2. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu;
3. Zgromadzeni na zebraniu rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danej klasy, wybierają ze swego grona Radę Oddziałową;
4. Rada Oddziałowa nie może liczyć mniej niż 3 osoby, a w klasach mniejszych niż 10-cioosobowe – 2 osoby. O liczebności decydują rodzice (prawni opiekunowie);
5. Do udziału w wyborach Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danej klasy. Jedno dziecko może być reprezentowane przez jednego ze swoich rodziców (prawnych opiekunów);
6. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania, nie kandydujących do Rady Oddziałowej;
7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez zebranych rodziców (prawnych opiekunów). Jeżeli trzecia i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone;
8. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziałowej, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeśli wyborcy nie postanowią inaczej;
9. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danej klasy, zarządza się wybory uzupełniające w tej klasie. Zasady wyborów uzupełniających ustala Rada Rodziców;
10. Spośród osób, które otrzymały drugi co do liczby głosów wynik w wyborach do Rad Oddziałowych, wyłania się kandydatów do 3-osobowej Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku, gdy dwie osoby mają taką samą liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się w ciągu 14 dni od wyborów;
11. Ogłoszenie wyników wyborów - podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się w ciągu 14 dni od wyborów;

WŁADZE RADY RODZICÓW

§ 6
1. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzą:
a) Przewodniczący Rady
b) Zastępca Przewodniczącego
c) Skarbnik
d) Sekretarz
2. Prezydium opracowuje roczny plan swojej działalności;

§ 7
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia, reprezentuje Radę na zewnątrz, przydziela zadania i obowiązki poszczególnym członkom Prezydium, przekazuje uchwały, wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej;
2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący;
3. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę, opracowuje roczny plan finansowy, nadzoruje jego realizację, składa sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej i wykonania planu finansowego;
4. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń, opracowuje harmonogram spotkań Rady, przygotowuje zebrania Rady;
5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom (prawnym opiekunom) sprawozdanie z wykonanego nadzoru;

POSIEDZENIA RADY RODZICÓW

§ 8
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 5 dni przed posiedzeniem. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym, bez zachowania powyższego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, na wniosek:
a) 1/3 składu Rady
b) Dyrektora Szkoły
c) Rady Pedagogicznej

§ 9
1. Organizacja posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie na 5 dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad;
2. Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady;
3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady;
4. Posiedzenie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady;

§ 10
1. Posiedzenia Rady są protokołowane;
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę, w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady;

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 11
1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw;
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;
3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym;

§12
Uchwały są numerowane w sposób ciągły, w danym roku szkolnym;

§ 13
Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały;

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 14
1. Członkowie Rady mają prawo:
a) dostępu do informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;
b) wypowiadania swych opinii we wszystkich sprawach Szkoły;
c) głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę;
2. Członkowie Rady mają obowiązek;
a) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady;
b) rzetelnego wypełniania powierzonych obowiązków;
c) dochowania tajemnicy służbowej w sprawach personalnych i poufnych;

FUNDUSZE RADY

§ 15
Rada może gromadzić fundusze przeznaczone jedynie na działalność statutową Szkoły;

§ 16
1. Środki finansowe mogą być pozyskiwane z:
a) Dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) w wysokości i na zasadach ustalonych przez samych rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu;
b) Dotacji i darowizn od instytucji, organizacji, itp.;
c) Dochodów osiąganych przez Radę w drodze działalności zarobkowej;

§ 17
1. Funduszami Rady zarządza Prezydium, po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy z pozostałymi organami Szkoły;
2. Dochody i wydatki działalności finansowo-gospodarczej Rady muszą być ujęte w rocznym planie finansowym, zatwierdzonym na zebraniu ogólnym;
3. Wydatki Rady muszą być udokumentowane opisanymi rachunkami, fakturami, protokołami

§ 18
Pisemne wnioski o środki funduszu Rady mogą składać;
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna

§ 19
1. Środki finansowe Rady przechowywane są w kasie pancernej Szkoły;
2. Środkami finansowymi dysponuje Skarbnik i Przewodniczący Rady Rodziców;

§ 20
Na ostatnim w roku szkolnym - ogólnym zebraniu rodziców, Przewodniczący i Skarbnik Rady przedstawiają sprawozdanie z realizacji planu rocznej działalności i rocznego planu finansowego;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Rodziców upoważniony jest Przewodniczący, upoważniony przez niego Zastępca lub Sekretarz;
2. W przypadku naruszania lub ograniczania uprawnień Rady przez inny organ Szkoły, Prezydium może złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły;
3. W przypadku rażących zaniedbań lub niewywiązywania się Rady z powierzonych zadań i postanowień regulaminu, pozostałe organa Szkoły lub ogół rodziców (prawnych opiekunów) mają prawo wnioskować o powołanie nowego składu Rady Rodziców;

§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć