Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.
 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący - Jędrzej Majdziński - kl. VIII
Zastępca - Daria Studzińska - kl. VIII
Sekretarz - Nadia Klukowska - kl. VI
 

SKŁAD SAMORZĄDÓW KLASOWYCH

KLASA I
Przewodniczący - Franciszek Tereszczak
Zastępca - Lena Jarocka
Członek -


KLASA II
Przewodniczący - Adam Biłyj
Zastępca - Iga Błądzińska
Zastępca - Lena Gojlik


KLASA III
Przewodniczący - Wiktoria Tylka
Zastępca - Nadia Antkowiak
Skarbnik - Antonina Sorbian


KLASA IV
Przewodniczący - Jakub Sianoszek
Zastępca - Krystian Śledziewski
Skarbnik - Hanna O'Donnel


KLASA V
Przewodniczący - Agata Sawuła
Zastępca - Maria Biełus
Skarbnik - Kamila Szczepańska


KLASA VI
Przewodniczący - Nadia Klukowska
Zastępca - Maja Ordak
Skarbnik - Bartłomiej Chmurzyński


KLASA VII
Przewodniczący - Marianna Siniowska
Zastępca - Katarzyna Szaniawska
Skarbnik - Jakub Pisz


KLASA VIII
Przewodniczący - Bartosz Radłowski
Zastępca - Daria Studzińska
Skarbnik - Jakub Marciniak

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W POBIEROWIE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie.
2. Głównym organem SU jest Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU).
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
5. Struktura wewnętrzna Samorządu Uczniowskiego:
1) Rada Samorządu Uczniowskiego:
A) Zarząd:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Skarbnik.
2) Sekcje Samorządu Uczniowskiego:
a) dekoratorska,
b) porządkowa,
c) organizacyjna.
6. Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedza kampania wyborcza.
7. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi zeszyt protokołów.
8. Samorząd Uczniowski:
a) reprezentuje interesy uczniów,
b) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów,
c) ma prawo wyboru jednego nauczyciela pełniącego rolę opiekuna,
d) może redagować gazetkę szkolną.
9. Spotkania SU odbywają się raz w miesiącu.

§ 2
STRUKTURA WEWNĘTRZNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU) jest głównym organem SU.
2. Każdy z członków RSU może pełnić tylko jedną funkcję.
3. Członkami RSU zostają przedstawiciele trójek klasowych klas IV-VI KSP i klas I-III KGim.
4. Podczas wyborów samorządowych zostają wyłonieni:
a) Przewodniczący (uzyskawszy największą liczbę głosów),
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Skarbnik.
5. Na pierwszym spotkaniu SU zostają powołane:
a) sekcje: porządkowa, organizacyjna i dekoratorska,
b) każda z sekcji powołuje swojego przewodniczącego.
6. Wszyscy członkowie RSU mają prawo do zgłaszania projektów uchwał.
7. RSU podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
8. Członkowie RSU mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach RSU i SU.
9. Na wniosek: dyrektora szkoły, RP i opiekuna mogą być dokonywane zmiany w składzie RSU.
10. Kadencja RSU trwa jeden rok.

§ 3
SPOTKANIA RSU

1. Zebrania RSU odbywają się raz w miesiącu.
2. Przewodniczący SU, bądź członek RSU w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań RSU.
3. Zebrania RSU są protokołowane, a protokoły z zebrań udostępniane na życzenie Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej.
4. RSU może ustanowić zebranie tajnym.

§ 4
ZARZĄD

1. Jest najwyższą władzą wykonawczą.
2. Kieruje bieżącą pracą SU.
3. Składa się z 3 osób:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca,
c) Skarbnik,
4. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący SU.
5. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
6. Typowe uprawnienia Zarządu:
a) kierowanie bieżącą działalnością SU,
b) kierowanie gospodarką SU,
c) reprezentowanie SU na zewnątrz,
d) przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

§ 5
PRZEWODNICZĄCY SU

1. Przewodniczący SU jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.
2. Przewodniczący SU koordynuje działania.
3. Współpracuje z dyrektorem i opiekunem SU.
4. Pełni funkcję łącznika między uczniami a administracją szkoły, nauczycielami i społecznością lokalną.
5. Angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz SU.
6. Planuje i prowadzi zebrania RSU.
7. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
8. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.
9. Wybór nowego Przewodniczącego SU odbywa się na pierwszym zebraniu po przyjęciu dymisji bądź odwołaniu ostatniego Przewodniczącego. Do czasu zebrania funkcję Przewodniczącego obejmuje zastępca.

§ 6
WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SU

1. Uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych wybierają w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym Przewodniczącego SU.
2. Kampania wyborcza trwa od 1 do 15 czerwca.
3. Kandydatami są przedstawiciele RSU.
4. Wybory przeprowadzane są w przedostatnim tygodniu roku szkolnego i pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna SU.

§ 7
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

1. Jest prawą ręką Przewodniczącego.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.
3. Kadencja Zastępcy Przewodniczącego SU trwa 1 rok.
4. Zastępca Przewodniczącego SU z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem kadencji.

§ 8
SKARBNIK

1. Skarbnik zostaje wyłoniony podczas głosowania na wybór przewodniczącego SU (osoba, która uzyskała trzecią liczbę głosów).
2. Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy SU, a także kontrolowanie wydatków SU.
3. Skarbnik jest osobą odpowiedzialna za finansową stronę akcji i zadań powierzonych mu przez SU.
4. Skarbnik ma obowiązek do 15 czerwca rozliczyć się z powierzonych mu funduszy przed RSU.
5. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed końcem kadencji. W takim przypadku RSU powołuje nowego Skarbnika.
6. Skarbnik może zostać odwołany przez RSU.

§ 9
SEKCJE SU

Na pierwszym zebraniu RSU członkowie RSU sami wybierają sekcję, w której chcieliby pracować.

I. SEKCJA DEKORATORSKA
1. Zostaje powołana na pierwszym zebraniu RSU.
2. W skład sekcji wchodzą co najmniej 4 osoby.
3. Członkowie sekcji ze swego grona wybierają Przewodniczącego Sekcji.
4. Kadencja sekcji trwa 1 rok (od 1 września do końca roku szkolnego).
5. Przewodniczący sekcji może podać się do dymisji przed upływem kadencji. (Następuje ponowny wybór Przewodniczącego).
6. Członkowie sekcji w uzasadnionych przypadkach mogą odwołać obecnego Przewodniczącego Sekcji i powołać nowego.
7. Członkowie sekcji dbają między innymi o:
a) wygląd gazetek na korytarzach,
b) materiały na dekoracje klas podczas dyskotek.

II. SEKCJA PORZĄDKOWA
1. Zostaje powołana na pierwszym zebraniu RSU.
2. W skład sekcji wchodzą co najmniej 4 osoby.
3. Członkowie sekcji ze swego grona wybierają Przewodniczącego Sekcji.
4. Kadencja sekcji trwa 1 rok (od 1 września do końca roku szkolnego).
5. Przewodniczący sekcji może podać się do dymisji przed upływem kadencji. (Następuje ponowny wybór Przewodniczącego).
6. Członkowie sekcji w uzasadnionych przypadkach mogą odwołać obecnego Przewodniczącego Sekcji i powołać nowego.
7. Członkowie sekcji:
a) ustalają dyżury,
b) sprawdzają obuwie,
c) sprawdzają czystość w klasach,
d) sprawdzają rzetelność wykonywania powierzonych dyżurów i funkcji.

III. SEKCJA ORGANIZACYJNA
1. Zostaje powołana na pierwszym zebraniu RSU.
2. W skład sekcji wchodzą co najmniej 4 osoby.
3. Członkowie sekcji ze swego grona wybierają Przewodniczącego Sekcji.
4. Kadencja sekcji trwa 1 rok (od 1 września do końca roku szkolnego).
5. Przewodniczący sekcji może podać się do dymisji przed upływem kadencji. (Następuje ponowny wybór Przewodniczącego).
6. Członkowie sekcji w uzasadnionych przypadkach mogą odwołać obecnego Przewodniczącego Sekcji i powołać nowego.
7. Członkowie sekcji organizują imprezy szkolne np. apele, dyskoteki.

§ 10
OPIEKUNOWIE SU

1. Opiekun Samorządu jest głosem doradczym organów SU.
2. Opiekun jest wybierany przez uczniów SP i Gimnazjum
3. Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
4. Opiekun SU może zostać odwołany przez RSU.
5. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.
6. Opiekun Samorządu ma prawo na wniosek Przewodniczącego, członków RSU w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania RSU w czasie zajęć lekcyjnych.

§ 11
IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SU

Raz w miesiącu odbywać się będzie dyskoteka organizowana przez SU dla uczniów klas IV-VI KSP i I-III KGim.

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć