Nawigacja

System oceniania

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w ZSO

PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i kołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 poz. 624 . z późn. zmianami);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. z późn. zmianami;
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zmianami);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Szkoła posiada zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.
2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania są integralną częścią Statutu Szkoły i zawierają szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
3. Dopuszcza się używania skrótu nazwy Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania w postaci ZWO.
4. ZWO są dostępne do wglądu na miejscu, w sekretariacie Szkoły oraz w bibliotece szkolnej i u wychowawców klas w postaci uwierzytelnionej kopii, a także opublikowane na stronie internetowej Szkoły.
5. Oryginał tego dokumentu przechowuje Dyrektor Szkoły i udostępnia go tylko uprawnionym organom kontrolnym.
6. ZWO podlegają ewaluacji i mogą być zmienione z powodu zmiany przepisów prawa dotyczącego oceniania lub okoliczności wskazujących na konieczność udoskonalenia tego dokumentu.
7. Szkolny system oceniania zapewnia uczniom:
1) jasne i jawne kryteria oceny,
2) podobne zasady oceniania ze wszystkich przedmiotów,
3) rzetelną informację o postępach lub brakach w opanowaniu wiadomości i umiejętności,
4) obiektywizm,
5) wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się,
6) indywidualizację w ocenianiu.
8. Szkolny system oceniania zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom):
1) prostotę i jasność systemu,
2) jawność kryteriów oceniania,
3) możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach dziecka,
4) obiektywną ocenę postępów dziecka.
9. Szkolny system oceniania zapewnia nauczycielom:
1) różnorodność źródeł informacji o uczniu,
2) przejrzystość metod, form i technik oceniania,
3) łatwość prognozowania o możliwościach i kompetencjach ucznia,
4) znormalizowanie stosowanych metod, form i technik oceniania.
10. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia, drugie półrocze od następnego dnia po zakończeniu pierwszego półrocza do końca roku szkolnego.
11. Klasyfikacja uczniów odbywa się dwa razy w roku szkolnym w postaci klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
12. Na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej ustala się termin plenarnego posiedzenia klasyfikacyjnego śródrocznego i rocznego.
13. Warunki przeprowadzania sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminu na zakończenie gimnazjum określają odrębne przepisy.
14. Ilekroć w ZWO jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
§ 2.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w §13.
§ 3.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (przedmiotowe zasady oceniania);
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania (§ 13);
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w Szkole,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z §15 ust. 7-14;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§ 3 pkt 4 III);
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce (§ 3 pkt. 4 I).
4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego:
I. Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach
1. Rodzice (prawni opiekunowie) na bieżąco informowani są o ocenach cząstkowych uczniów w rozmowach indywidualnych z wychowawcą i nauczycielami, na zebraniach z wychowawcą klasy, podczas dyżurów nauczycieli dla rodziców oraz poprzez wpisy ocen do dziennika elektronicznego.
2. Uczniowie są na bieżąco informowani o swoich ocenach przez nauczycieli i wychowawcę ustnie lub poprzez wpis do dziennika elektronicznego.
3. O śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej (wydruk z dziennika elektronicznego). Informacje są przekazywane po klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej – uczniom na godzinie wychowawczej lub indywidualnie, rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie zebrania z rodzicami. W przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do indywidualnego zgłoszenia się do wychowawcy w celu uzyskania informacji o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
4. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz niepromowaniu bądź nieklasyfikowaniu uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację od wychowawcy klasy nie później niż miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają otrzymanie tej informacji poprzez złożenie podpisu w dokumentacji szkolnej. W przypadku nieobecności wychowawcy jego obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
5. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może ulec obniżeniu do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń złamie prawo lub w rażący sposób naruszy obowiązujące w Szkole przepisy (np. opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia).
6. Nieobecność ucznia w Szkole nakłada na niego lub jego rodziców (prawnych opiekunów) obowiązek skontaktowania się z wychowawcą w celu poznania przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie uczestniczą w zebraniach z wychowawcą oraz nie kontaktują się z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o ocenach bieżących, śródrocznych oraz przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
II. Zasady i możliwości poprawiania ocen
1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny otrzymanej za pisemną pracę klasową lub sprawdzian na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
2. Oceny otrzymane za pisemną pracę klasową lub sprawdzian, które mogą podlegać poprawie to oceny niedostateczne i dopuszczające.
3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z połowy liczby sprawdzianów lub prac klasowych z każdych zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w danym semestrze, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej lub sprawdzianie – uczeń jest zobowiązany do napisania ich w terminie ustalonym przez nauczyciela.
5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej lub sprawdzianie – uczeń jest zobowiązany do napisania ich w ciągu dwóch tygodni od powrotu do Szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
6. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się ucznia w umówionym terminie lub odmowy napisania zaległej pracy klasowej lub sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny uzyskane przez ucznia. W przypadku ocen poprawianych nauczyciel bierze pod uwagę tylko ocenę poprawioną.
III. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć, jeśli spełni wszystkie wymienione niżej warunki:
1) systematycznie uczęszczał na zajęcia, a wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;
2) korzystał na bieżąco z możliwości poprawy ocen w ciągu roku szkolnego, na zasadach określonych w przedmiotowych zasadach oceniania;
3) stwierdza, że proponowana ocena nie jest adekwatna do jego wiadomości i umiejętności.
2. Po uzyskaniu informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo na co najmniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zgłosić do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej prośbę o umożliwienie przystąpienia ucznia do tzw. egzaminu komisyjnego, w celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na ocenę, o którą uczeń się ubiega. Prośba powinna zawierać uzasadnienie.
3. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu sprawdza spełnienie przez ucznia warunków określonych w ust. 1.
4. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 1 powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana.
5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin komisyjny w zakresie wymagań edukacyjnych odpowiadających ocenie, o którą uczeń się ubiega.
6. Na podstawie wyników egzaminu komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
7. Egzamin komisyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych, w terminie ustalonym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
9. Warunkiem uzyskania oceny, o którą uczeń się ubiega jest uzyskanie 90% wszystkich punktów możliwych do zdobycia w części pisemnej oraz ustnej lub wykonanie 90% ćwiczeń praktycznych z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych.
10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej przewidywanej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu komisyjnego, zadania (pytania) sprawdzające, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, jeśli nie wszedł w konflikt z prawem (np. oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie, wnoszenie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, udział w kradzieżach i rozbojach) oraz spełni następujące warunki:
1) uzasadni na piśmie spełnienie kryteriów na ocenę zachowania, o którą się ubiega;
2) podjął inicjatywę poprawy swojego zachowania, naprawienia wyrządzonej krzywdy, szkody;
3) wychowawca klasy, nauczyciele, pedagog szkolny oraz samorząd klasowy wystawi pozytywną opinię o poprawie zachowania.
13. Po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo na co najmniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zgłosić do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej rozpatrzenie prośby o możliwość uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. Prośba powinna zawierać uzasadnienie.
14. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, w której skład wchodzą :
1) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
15. Komisja weryfikuje spełnienie warunków na roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, o którą uczeń się ubiega, a następnie ustala roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
16. Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej przewidywanej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 4.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 5.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w przedmiotowych zasadach oceniania.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych w przedmiotowych zasadach oceniania.
4. Nauczyciele danego przedmiotu przechowują prace pisemne uczniów do końca danego roku szkolnego.
§ 6.
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia powinno nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. W przypadku ucznia nieposiadającego opinii lub orzeczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, objętego pomocą pedagogiczno – psychologiczną w Szkole, dostosowanie wymagań, określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, następuje na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, zgodnie z zasadami udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole.
§ 7.
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 8.
1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 9.
1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 10.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w wewnątrzszkolnym ocenianiu - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust.3 i § 13 ust. 5.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w Statucie Szkoły.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 3 i § 13 ust.5.
5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 3 i § 13 ust.5.
6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania, zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3.
7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 3 i § 13 ust.5.
8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w § 3 pkt 4.
§ 11.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Wychowawca klasy ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania uwzględnia kryteria oceny określone w § 13 ust. 3.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.
§ 12.
1. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następujących zasad:
1) ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, dyktanda, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia na lekcji, prace domowe, prace dodatkowe, referaty, opracowania, prace indywidualne i grupowe, udział w projektach edukacyjnych, w konkursach itd.;
2) prace klasowe, sprawdziany, testy ocenianie są zgodnie z punktacją:
100% - celujący
89%-99% - bardzo dobry
71%-88% - dobry
51%-70% - dostateczny
31%-50% - dopuszczający
0%-30% - niedostateczny
3) ocenę celującą śródroczną lub roczną z danych zajęć edukacyjnych otrzymuje uczeń, który wykazuje zainteresowanie przedmiotem, posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wiedzę podstawową i potwierdza je w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje rozwiązania nietypowe;
4) celującą roczną ocenę klasyfikacyjną otrzymują również laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach;
5) każdy uczeń oceniany jest zgodnie z jego możliwościami i z zasadami sprawiedliwości;
6) prace klasowe i sprawdziany, zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzane są wpisem w terminarzu danej klasy w dzienniku elektronicznym; uczniowie mogą pisać co najwyżej trzy takie prace w ciągu tygodnia i tylko jedną w ciągu dnia;
7) pisemna forma sprawdzająca bieżące wiadomości i umiejętności ucznia, tzw. kartkówki mogą być stosowane częściej i nie muszą być zapowiadane (obejmują maksymalnie materiał z 3 ostatnich lekcji i trwają do 20 minut);
8) w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg pracy klasowej lub sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom nauczyciel przerywa i unieważnia jego pracę, co jest jednoznaczne z uzyskaniem przez tego ucznia oceny niedostatecznej z danej pracy klasowej lub sprawdzianu;
9) termin zwrotu ocenianych prac pisemnych nie powinien przekraczać 14 dni (z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, przerwy świątecznej lub ferii);
10) nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie dokonywać oceniania umiejętności edukacyjnych ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny;
2. Cząstkowe oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według podanej niżej skali ocen. W bieżącej dokumentacji dopuszcza się stosowanie skrótów literowych i oznaczeń cyfrowych.

 

 

zapis słowny zapis cyfrowy skrót
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów „+” i minusów „-„.
3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 13.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym.
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w pkt. 3.
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według podanej niżej skali ocen. W bieżącej dokumentacji dopuszcza się stosowanie skrótów literowych.

 

ocena zachowania skrót literowy
wzorowe wz
bardzo dobre bdb
dobre db
poprawne popr
nieodpowiednie ndp
naganne nag
4. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
Szczegółowe kryteria ocen zachowania Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą, a ponadto spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) Bierze udział i osiąga sukcesy w szkolnych konkursach i zawodach sportowych lub reprezentuje Szkołę w konkursach i olimpiadach na szczeblu rejonowym, osiąga znaczące sukcesy sportowe lub znacząco wyróżnia się w innych dziedzinach wykraczających poza działalność Szkoły;
2) Czynnie uczestniczy w zajęciach co najmniej jednego koła zainteresowań;
3) Osiąga sukcesy w zajęciach pozaszkolnych (np. klub sportowy, pracownia plastyczna, szkoła muzyczna);
4) Wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem w życie Szkoły i pracę na rzecz Szkoły;
5) Uczeń gimnazjum: wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę dobrą, a ponadto:
1) Nigdy nie opuszcza zajęć i nie spóźnia się bez usprawiedliwienia;
2) Przestrzega regulaminu ucznia we wszystkich punktach;
3) Prezentuje nienaganną postawę wobec kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
4) Na co dzień jest schludnie i stosownie ubrany, sporadycznie nie posiada stroju szkolnego (do pięciu razy w półroczu), a podczas uroczystości szkolnych posiada strój galowy;
5) Otrzymuje pochwały od Dyrektora Szkoły, nauczycieli, wychowawcy lub innych osób;
6) Bierze aktywny udział w apelach i uroczystościach szkolnych oraz w życiu klasy, Szkoły lub środowiska lub reprezentuje Szkołę w zawodach, konkursach;
7) Cechuje się wysoką kulturą osobistą, nie używa wulgaryzmów, nienagannie zachowuje się w Szkole i poza nią. ;
8) Wykazuje troskę o życie i zdrowie własne i innych oraz dba o swój właściwy rozwój psychofizyczny;
9) Chętnie służy pomocą innym uczniom;
10) Wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora lub innych pracowników Szkoły;
11) Nie popada w konflikty z innymi uczniami;
12) Wykazuje się tolerancją;
13) Uczeń gimnazjum: był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.
Ocenę dobrą (tzw. wyjściową) otrzymuje uczeń, który:
1) Czasem opuszcza lub spóźnia się bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne (nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w półroczu i nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień);
2) Nauczyciele sporadycznie zgłaszają zastrzeżenia do jego zachowania;
3) Sumiennie wykonuje obowiązki szkolne (np. dyżurnego, członka samorządu klasowego lub uczniowskiego);
4) Pracuje zgodnie ze swoimi możliwościami;
5) Przestrzega ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;
6) Przestrzega obowiązku noszenia stroju szkolnego określonego w Statucie Szkoły;
7) Dba o kulturę słowa;
8) Troszczy się o mienie Szkoły;
9) Nie wdaje się w konflikty z innymi uczniami na terenie Szkoły i poza nią;
10) Uczeń gimnazjum współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) Opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne (od 8 do 15 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu);
2) Spóźnia się na zajęcia bez usprawiedliwienia (do 8 spóźnień nieusprawiedliwionych w półroczu);
3) Nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go osiąganie przeciętnych wyników w nauce, w porównaniu ze swoimi możliwościami;
4) Czasami nie odrabia zadań domowych;
5) Bywa nieprzygotowany do zajęć;
6) Reaguje na upomnienia i koryguje swoje nieodpowiednie zachowanie;
7) Sposobem bycia nie narusza godności innych;
8) Nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace;
9) Przeważnie przestrzega regulaminu Szkoły;
10) Uczeń gimnazjum: współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) Opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne (15 – 20 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu);
2) Często spóźnia się na zajęcia bez usprawiedliwienia (powyżej 11 spóźnień nieusprawiedliwionych w półroczu);
3) Często nie przestrzega zarządzeń wydanych przez Szkołę i regulaminu ucznia;
4) Często wdaje się w konflikty z innymi uczniami na terenie Szkoły i poza nią, z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
5) Ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (częsty brak podręczników, ćwiczeń, przyborów, prac domowych) lub nie pracuje zgodnie ze swoimi możliwościami;
6) Niszczy mienie Szkoły lub cudzą własność;
7) Nie reaguje na uwagi i upomnienia dotyczące jego zachowania na lekcjach oraz przerwach;
8) Nagminnie używa wulgaryzmów;
9) Przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
10) Nieodpowiednio zachowuje się podczas przerw;
11) Często opuszcza teren Szkoły podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych;
12) Jest agresywny słownie i fizycznie;
13) Nie okazuje szacunku symbolom państwowym, narodowym, religijnym i szkolnym;
14) Nie wykazuje troski o zdrowie i życie innych;
15) Nie wykazuje poprawy postępowania pomimo uwag i upomnień ze strony wychowawcy, nauczycieli i Dyrektora Szkoły;
16) Uczeń gimnazjum: mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) Opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne (20 i więcej godzin nieusprawiedliwionych w półroczu);
2) Często spóźnia się na zajęcia bez usprawiedliwienia (15 i więcej spóźnień nieusprawiedliwionych w półroczu);
3) Ulega nałogom;
4) Wszedł w konflikt z prawem;
5) Uczestniczy w negatywnych grupach nieformalnych;
6) Uczestniczy w bójkach, jest sprawcą pobicia lub naruszenia nietykalności cielesnej innych osób, jest agresywny w stosunku do innych uczniów, nauczycieli lub pracowników Szkoły;
7) Jest sprawcą lobbingu;
8) Ma negatywny wpływ na innych uczniów;
9) Uczeń gimnazjum: nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyłączeniem pkt. 8.
8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 14.
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 15.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki lub program nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Uczniowie na egzaminie oceniani są zgodnie z przyjętą w Szkole skalą ocen.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyk, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Podanie o egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w ust. 1 i 2 składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora Szkoły w terminie na miesiąc do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w danym półroczu. W wyjątkowych i uzasadnionych dobrem ucznia sytuacjach podanie może być złożone w innym terminie po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, zadnia (ćwiczenia) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 16.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 i § 19 ust. 1.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17.
§ 17.
1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zgłaszają swoje zastrzeżenia na piśmie do Dyrektora Szkoły, w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dyrektor, na podstawie dokumentacji, orzeka o zasadności przedłożonego zastrzeżenia.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczną, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §19 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji, termin sprawdzianu, pytania (zadania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę ustaloną przez komisję w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
2) skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu egzaminu sprawdzającego z zajęć edukacyjnych dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Zapisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 18.
1. Uczeń klasy I –III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić w formie uchwały o promowaniu ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w trakcie roku szkolnego.
3. Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 8 oraz § 19 ust. 9.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 9.
§ 19.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. W celu pozytywnego zaliczenia egzaminu poprawkowego uczeń musi uzyskać minimum 36% poprawnych odpowiedzi, razem z części pisemnej i ustnej.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów); prośba o egzamin poprawkowy składana jest do Dyrektora Szkoły w terminie do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. W wyjątkowych i uzasadnionych dobrem ucznia przypadkach wniosek o egzamin poprawkowy może być złożony w innym terminie po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
1) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub z innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 20.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego szczegółowe warunki realizacji określa Regulamin realizacji projektów gimnazjalnych.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: nauczanie indywidualne, realizacja obowiązku szkolnego poza Szkołą, indywidualny program lub tok nauki, zmiana Szkoły, przewlekła choroba), uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 21.
1. Uczeń kończy szkołę podstawowa lub gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 8, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 8;
2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21.
1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania podlegają ewaluacji.
2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania zgodnie z trybem jego uchwalania.
3. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania jest rada pedagogiczna.
4. Nowelizacja Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania następuje w formie uchwały.
5. Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów stanowią integralną część Wewnątrzszkolnego Oceniania.
       

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć