Nawigacja

Statut KGim.

Statut Katolickiego Gimnazjum w ZSO

Statut Katolickiego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Katolickie Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, zwane dalej Szkołą, jest placówką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 2
1. Szkoła:
  1) Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4) Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
  5) Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania.
  6) Wydaje świadectwa ukończenia gimnazjum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz ogólnych zasadach postępowania administracyjnego.
2. Szkoła posiada następujące uwarunkowania organizacyjno – prawne:
  1) Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Kościuszki 2 w Pobierowie, użyczony przez Urząd Gminy w Rewalu dla Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej na potrzeby Szkoły;
  2) Organem prowadzącym Szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej;
  3) Organem finansującym Szkołę jest Urząd Gminy w Rewalu;
  4) Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 3
1. Szkoła używa nazwy:
  1) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Katolickie Gimnazjum.

§ 4
Cykl kształcenia w gimnazjum wynosi trzy lata.

§ 5
Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6
Szkole nie ustanawia się obwodu.

§ 7
1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
2. Szkoła może współpracować z instytucjami oświatowymi i pozaoświatowymi w celu udoskonalania procesu dydaktycznego.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 8
Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem.

§ 9
Głównym celem Szkoły jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego w duchu moralności katolickiej przy równoczesnym poszanowaniu godności osobistej oraz wolności wyznaniowej i światopoglądowej.

§ 10
1. Do zadań Szkoły należy:
  1) Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
  2) Zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
  3) Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
  4) Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,
  5) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
  6) Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
  7) Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej, dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
  8) Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły;
  9) Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  10) Wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
  11) Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijne;
  12) Zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
  13) Sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania;
  14) Skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
  15) Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe;
  16) Zapewnienie doraźnej pomocy zdrowotnej przez służbę zdrowia;
  17) Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
  18) Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczani;
  19) Przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
  20) Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
  21) Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
  22) Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
  23) Zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
  24) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole;
  25) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
  26) Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
  27) Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
  28) Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
  29) Stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
  30) Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów, ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
  31) Egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  32) Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
  33) Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania.
2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie informacji dotyczących zadań Szkoły i przepisów prawa oświatowego.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
  1) stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami zajmującymi się problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
  2) zatrudnienie pedagoga szkolnego;
  3) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień;
  4) wspomaganie uczniów mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych;

§ 11
1. Do form opieki zbiorowej nad uczniami zalicza się:
  1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek szkolnych przez nauczycieli lub opiekunów posiadających upoważnienie Dyrektora;
  3) pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z grafikiem i regulaminem dyżurów.
2. Do form opieki indywidualnej nad uczniem zalicza się:
  1) szczególne otaczanie opieką ucznia przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli;
  2) otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną służbę zdrowia w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia;
  3) otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, poprzez udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w ramach możliwości finansowych rady rodziców i środków w planie finansowym Szkoły;
  4) współdziałanie Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań gimnazjum oraz przepisów prawa oświatowego.

Rozdział 3
ORGANA SZKOŁY

§ 12
1. Organami Szkoły są:
  1) Dyrektor Szkoły;
  2) Rada Pedagogiczna;
2. W Szkole może działać Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

§ 13
1. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
2. Organa kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organa.
3. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
4. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy Szkoły mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów gimnazjum.
5. Uchwały organów Szkoły podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów, uchwał lub innych dokumentów.
6. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem Szkoły.
7. Każdy organ Szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

§ 14
1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Organ Prowadzący, tj. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński przy zachowaniu odrębnych przepisów.
2. Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
  1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły we współpracy z innymi nauczycielami;
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Szkole nauczycieli, w tym:
    a) obserwuje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,
    b) organizuje ewaluację wewnętrzną,
    c) przeprowadza badanie wyników nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    d) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
    e) analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,
    f) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
    g) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego;
  3) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym:
    a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
    b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
    c) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
    d) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,
    e) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
    f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników,
    g) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,
    h) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
    i) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,
    j) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
    k) powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych,
    l) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście;
  4) będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej:
    a) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o zebraniach,
    b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
    c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
    d) przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zmiany w obowiązujących przepisach prawa,
    e) ustala organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
    f) przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów;
  5) sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
    a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,
    b) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą na pisemny wniosek rodziców,
    c) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły,
    d) organizuje nauczanie indywidualne i odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia oraz organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami,
    e) zwalnia uczniów z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i obowiązkowych zadań zgodnie z odrębnymi przepisami,
    f) odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz innych egzaminów przeprowadzanych w Szkole zgodnie z odrębnymi przepisami;
  6) współpracuje z organem prowadzącym na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  7) współpracuje z organami statutowymi Szkoły rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji;
  8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły, w tym m.in.:
    a) organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
    b) nadzoruje pracę sekretariatu Szkoły,
    c) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,
    d) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku Szkoły;
  9) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałość o czystość i estetykę;
  10) wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów;
  11) wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców lub z innych źródeł, podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły;
  12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 15
1. Szkołą może kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko Dyrektora przez Organ Prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Osoba wymieniona w ust. 1 nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko Dyrektora Szkoły nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

§ 16
1. W Szkole można tworzyć stanowisko Wicedyrektora.
2. Funkcję tę powierza i odwołuje z niej Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
3. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności.

§ 17
1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

§ 18
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1) Zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
  2) Podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
  3) Opiniowanie i podejmowanie uchwał w sprawie w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  5) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) Organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2) Projekt planu finansowego Szkoły;
  3) Wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4) Propozycję Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  5) Wniosek dyrektora w sprawie powołania i odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych;
  6) Możliwość indywidualnego toku nauki ucznia;
  7) Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez okres co najmniej 3 lat oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
  8) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
    a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - o ile zajęcia takie będą realizowane.

§ 19
1. W Szkole może działać Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów, której skład, tryb wyboru określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin Rady Rodziców.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należą m.in.:
  1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
  2) wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
  3) występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  4) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki;
  5) opiniowanie, na wniosek Dyrektora podjęcia działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
  6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
  7) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
  8) opiniowanie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
    a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
3. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez Radę Rodziców oraz innych źródeł.
4. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§ 20
1. Współpraca Szkoły z rodzicami realizowana jest poprzez:
  1) Zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców, na stronie internetowej Szkoły i w dzienniku elektronicznym;
  2) Udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców, jeżeli taka została utworzona – informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły;
  3) Przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;
  4) Współdziałanie z rodzicami w zakresie:
    a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;
    b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły;
    c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom;
  5) Współdziałanie rodziców i nauczycieli poprzez:
    a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;
    b) spotkania z rodzicami odbywające się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły;
    c) zapoznanie rodziców z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów;
    d) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
    e) ustalenie form pomocy;
    f) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
    g) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
    h) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach sportowych.

§ 21
1. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie Szkoły, którzy powołują Radę Samorządu Uczniowskiego.
3. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli i opracowuje regulamin swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów.
4. Rada Samorządu reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przedstawia, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia tj.:
  1) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu Szkoły, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i innych dokumentów,
  2) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem,
  3) możliwość wnoszenia odwołania od uchwał Rady Pedagogicznej i decyzji Dyrektora dotyczących spraw uczniów,
  4) prawa do współtworzenia strony internetowej.
5. Przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
6. Rada Samorządu Uczniowskiego może wyrażać opinie do oceny pracy nauczycieli.

§ 22
Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września danego roku szkolnego. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

§ 23
1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w Szkole odbywa się następująco:
  1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego Szkołę;
  2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do Dyrektora;
  3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami gimnazjum, a także między nauczycielem a rodzicami uczniów, rozstrzyga Dyrektor z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego Szkołę lub sądu;
  4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a Szkołą oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami Szkoły a Dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący Szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu.
2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.
3. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania wszystkich organów Szkoły muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
4. W przypadku rażącego naruszenia statutu i regulaminu Szkoły lub powstania innego sporu, organy Szkoły mogą odwołać się do władz państwowych i samorządowych.

Rozdział 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 24
Rok szkolny rozpoczyna się w dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

§ 25
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Decyzję o skróceniu lub wydłużeniu zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę i rozpoczynają się o godz. 8:15. Przerwy międzylekcyjne trwają nie krócej niż 10 minut i nie dłużej niż 20 minut.
4. Niektóre zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w formie wycieczek i wyjazdów jak „zielone i białe szkoły” i inne.

§ 26
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły.

§ 27
Arkusz organizacji Szkoły na każdy rok szkolny zatwierdza Organ Prowadzący.

§ 28
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

§ 29
Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, którego liczebność nie powinna przekraczać 20 uczniów.

§ 30
Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej Wychowawcą klasy.

§ 31
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 32
1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie ze stołówki oraz sklepiku.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustalana jest w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia w ramach środków przyznanych gimnazjum na ten cel.

Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 33
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych i pracowników obsługi zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 34
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

§ 35
1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
  1) Prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
  2) Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz w duchu moralności katolickiej;
  3) Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
  4) Tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, udział w gromadzeniu niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
  5) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
  6) Prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
  7) Wnioskowanie o objęcie opieką psychologiczno - pedagogicznej ucznia w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
  8) Dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, potwierdzone opinią publicznej poradni (w tym specjalistycznej);
  9) Bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania;
  10) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m. in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych;
  11) Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
  12) Współpraca z wychowawcami i samorządami klasowymi;
  13) Indywidualne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;
  14) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez Szkołę lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zgodnie ze szkolnym planem WDN;
  15) Aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami należącymi do organizacji, kół przedmiotowych, kół zainteresowań lub innej formy organizacyjnej;
  16) Przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz przestrzeganie innych zapisów Kodeksu Pracy;
  17) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innych dokumentów (np. teczki wychowawcy, dziennika zajęć pozalekcyjnych);
  18) Przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  19) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  20) Uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

§ 36
1. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły, dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej Szkoły.
2. Nauczyciel ma prawo do:
  1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych;
  2) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów;
  3) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej i światopoglądowej.

§ 37
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek, w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego, na pisemny, uzasadniony wniosek nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy lub na pisemny, uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 38
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
  1) Bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
  2) Rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
  3) Wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
  4) Tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
  5) Ułatwianie wychowankom adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
  6) Pomoc wychowankom w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, spowodowanych trudnościami w nauce;
  7) Wdrażanie wychowanków do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
  8) Realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
  9) Utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
  10) Wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
  11) Systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce;
  12) Czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności z uzupełnieniem materiału;
  13) Wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami: życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
  14) Podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności, sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
  15) Tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych, opartych na życzliwości i zaufaniu, m. in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;
  16) Wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
  17) Współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
  18) Udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
  1) Prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;
  2) Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
  3) Przygotowuje i drukuje świadectwa szkolne;
  4) Wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
4. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:
  1) Zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
  2) Sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
  3) Z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
  4) Zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 39
1. W szkole działają następujące Zespoły Nauczycielskie:
  1) Zespół humanistyczny;
  2) Zespół matematyczno – przyrodniczy;
  3) Zespół wychowawczy;
2. Cele i zadania zespołów:
  1) Współpraca nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;
  2) Opracowanie jednolitych standardów wymagań, kryteriów oceniania osiągnięć uczniów oraz sposobów badania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych programów nauczania;
  4) Przygotowywanie, przeprowadzanie i analiza wyników akcji sprawdzających oraz konstruowanie programów naprawczych;
  5) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i konstruowanie programów naprawczych;
  6) Bieżąca ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania połączona z oceną podręczników;
  7) Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń.
3. Członkowie Zespołów otaczają szczególną opieką młodych nauczycieli.
4. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący powołany przez członków Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu prowadzi dokumentację zespołu, przygotowuje plan działalności Zespołu i sprawozdanie z jego realizacji.

§ 40
1. W Szkole zatrudniony jest pedagog, który organizuje pomoc pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Do zadań pedagoga należy planowanie własnej pracy uwzględniając w szczególności:
  1) pomoc wychowawcom i pozostałym nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;
  2) współpraca z rodzicami i udzielanie im porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności napotkanych w wychowywaniu własnych dzieci;
  3) określenie form i sposobów oraz udzielanie uczniom indywidualnej lub zespołowej pomocy pedagogicznej;
  4) dbanie o realizację obowiązku szkolnego
  5) podejmowanie działań na rzecz rozpoznawania i zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
  6) współpraca z organami Szkoły i instytucjami wspierającymi i współpracującymi ze Szkołą;
  7) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
  8) inspirowanie i przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym;
  9) prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami.

§ 41
1. W Szkole zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizuje nauczyciel, któremu powierzono to zadanie.
2. Zadania nauczyciela doradztwa zawodowego z zakresu doradztwa zawodowego obejmują m.in.:
  1) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
  2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla uczniów;
  3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:
    a) rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,
    b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,
    c) możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
    d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;
  4) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich rodziców;
  5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  6) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
  7) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej w Szkole;
  8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.

§ 42
1. W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników administracji i obsługi:
  1) główny księgowy;
  2) referent do spraw kadrowych;
  3) konserwator;
  4) sprzątaczka;
  5) woźny;
  6) szef kuchni;
  7) pomoc kuchenna;
  8) intendent do spraw żywienia.
2. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określają szczegółowe przydziały obowiązków znajdujące się w aktach osobowych pracowników.

Rozdział 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 43
1. Każdy uczeń ma prawo do:
  1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
  2) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
  3) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
  4) Jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania;
  5) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
  6) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów;
  7) Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
  8) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
  9) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
  10) Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
  11) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego, jeżeli taki działa w Szkole.

§ 44
1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:
  1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
  2) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
  3) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły;
  4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły;
  5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym okazywania szacunku dorosłym i kolegom, szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
  6) Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
  7) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
  8) Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych przez ZWO i wychowawcę klasy;
  9) Dbania o schludny wygląd, z uwzględnieniem braku makijażu, okazałych ozdób, ekstrawaganckich fryzur, farbowania włosów;
  10) Noszenia codziennego stroju szkolnego w postaci bluzki typu „polo”, w kolorze niebieskim,
  11) Noszenia, do codziennego stroju szkolnego, tarczy szkolnej;
  12) W czasie uroczystości szkolnych posiadania stroju galowego (dziewczęta: biała bluzka, granatowa/czarna spódnica lub granatowe/czarne spodnie, chłopcy: ciemny garnitur lub biała koszula i granatowe/czarne spodnie);
  13) Ubierania na zajęcia wychowania fizycznego stroju sportowego: koszulka z rękawkiem, spodenki gimnastyczne lub dresy;
  14) Dbanie o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole;
  15) Dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzeganie się wszelkich szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających; przestrzeganie zasad higieny osobistej;
  16) Niekorzystania na terenie Szkoły z prywatnych telefonów komórkowych; wyjątek stanowią uczniowie dojeżdżający do Szkoły autobusem szkolnym, którzy na czas trwania zajęć lekcyjnych deponują telefony w sekretariacie Szkoły.
2. Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

§ 45
Uczniowie dojeżdżający do Szkoły autobusem szkolnym mają obowiązek, przed rozpoczęciem zajęć oraz po zakończeniu zajęć, do momentu odjazdu autobusu, przebywać na świetlicy szkolnej, pod opieką nauczyciela.

§ 46
1. Uczniom nie wolno:
  1) Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
  2) Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć oraz w czasie trwania przerw międzylekcyjnych;
  3) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
  4) Rejestrować, przy pomocy urządzeń technicznych, obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody pracowników Szkoły;
  5) Używać podczas zajęć edukacyjnych sprzętu elektronicznego niezwiązanego z zajęciami;
  6) Wprowadzać obcych osób na teren Szkoły;

§ 47
1. Wobec uczniów, którzy nie respektują zasad właściwego zachowania w Szkole, stosowane są różne kary, w zależności do przewinienia.
2. Uczeń może otrzymać karę za:
  1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu Szkoły;
  2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
  3) palenie papierosów;
  4) picie alkoholu;
  5) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
  6) zastraszenie, wymuszenie, stosowanie przemocy fizycznej;
  7) kradzież mienia;
  8) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.
3. W przypadku zaistniałych sytuacji informowani są rodzice ucznia.
4. Rodzaje kar:
  1) Obniżenie oceny zachowania;
  2) Upomnienie wychowawcy klasy;
  3) Upomnienie Dyrektora Szkoły;
  4) Nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
  5) Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
  6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
  7) Przeniesienie do równoległej klasy;
  8) Przeniesienie do innej Szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły.

§ 48
1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia odpowiednio do innego gimnazjum przez Kuratora Oświaty.
2. Powodem wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie ucznia może być ciąg zdarzeń świadczący o rażącym naruszaniu norm i zasad obowiązujących w Szkole lub demoralizującym wpływie na innych uczniów.
3. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
  1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
  2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym także alkoholu i narkotyków;
  3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
  4) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
  5) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
  6) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
  7) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
  8) fałszowanie dokumentów szkolnych;
  9) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej Szkoły.

§ 49
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
  1) wysokie oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania;
  2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
  3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
  4) nienaganną frekwencję;
  5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.
2. Rodzaje nagród:
  1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
  2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
  3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
  4) dyplom uznania;
  5) list pochwalny do rodziców ucznia;
  6) stypendium motywacyjne;
  7) stypendium Dyrektora Szkoły;
  8) nagroda rzeczowa.

Rozdział 7
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 50
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 51
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania,
  2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 52
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie i regulaminie Szkoły.

§ 53
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
  2) Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3) Udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  4) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5) Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  6) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  2) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
  3) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania;
  4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
  5) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  6) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  7) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania;
  8) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacjio postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 54
1. W ocenianiu obowiązują zasady:
  1) Częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, a ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
  2) Jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
  3) Różnorodności - wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
  4) Różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
  5) Otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 55
1. Uczeń, w trakcie nauki w Szkole, otrzymuje oceny:
  1) Bieżące,
  2) Klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe.
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.

§ 56
1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nie mogą być kopiowane czy fotografowane.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu:
  1) Uczniowi na zajęciach z danego przedmiotu, w obecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, sprawdzającego i oceniającego prace;
  2) Rodzicom ucznia w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem danego przedmiotu, sprawdzającym i oceniającym prace ucznia.
3. Z udostępnionych prac uczeń lub rodzice ucznia mogą sporządzać notatki.

§ 57
1. W klasach gimnazjum oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
  1) stopień celujący 6 cel,
  2) stopień bardzo dobry 5 bdb,
  3) stopień dobry 4 db,
  4) stopień dostateczny 3 dst,
  5) stopień dopuszczający 2 dop,
  6) stopień niedostateczny 1 ndst
2. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ lub „ – „ w bieżącym ocenianiu.
3. Oceny bieżące odnotowuje się w elektronicznym dzienniku.
4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom udostępnia je poprzez dokonywanie systematycznych wpisów w dzienniku elektronicznym.

§ 58
1. W klasach gimnazjum ocenę zachowania ustala się wg następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
  1) wzorowe wz,
  2) bardzo dobre bdb,
  3) dobre db,
  4) poprawne popr,
  5) nieodpowiednie ndp,
  6) naganne nag.

§ 59
1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolny, w ostatnim tygodniu stycznia.

§ 60
1. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:
  1) Systematyczne logowanie się na stronie dziennika elektronicznego WWW.synergia.librus.pl;
  2) Kontakt bezpośredni z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą klasy.

§ 61
1. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania uczeń oraz jego rodzice otrzymują pisemną informację od wychowawcy lub, w razie jego nieobecności, wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela, nie później niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzice opiekunowie potwierdzają otrzymanie tej informacji poprzez złożenie podpisu w dokumentacji szkolnej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są uczniom na zajęciach z wychowawcą lub na indywidualnym spotkaniu z ucznia z wychowawcą, a rodzicom w formie pisemnej w czasie zebrania z rodzicami lub na spotkaniu indywidualnym. W przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic jest zobowiązany do indywidualnego kontaktu z wychowawcą w celu uzyskania informacji o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.
3. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach z wychowawcą oraz nie kontaktują się z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne nie mogą powoływać się na brak informacji o ocenach bieżących, śródrocznych oraz przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 62
Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania.

Rozdział 8
DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

§ 63
Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 64
W Szkole, za pośrednictwem strony internetowej www.synergia.librus.pl funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze Szkołą. Za prawidłowe prowadzenie dziennika elektronicznego danej klasy odpowiada wychowawca tej klasy.

§ 65
Sposób prowadzenia dokumentacji elektronicznej określają szczegółowo Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie.

§ 66
W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację w wersji papierowej, tj. dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki dokumentujące realizację godzin wg art. 42 KN, dzienniki zajęć świetlicy, dzienniki zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i zajęć logopedycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 67
Dla każdego oddziału zakłada się Teczkę Wychowawcy Klasy. Za jej prowadzenie odpowiada wychowawca klasy.

§ 68
Teczka wychowawcy klasy zawiera:
  1) Listę uczniów w oddziale;
  2) Plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny;
  3) Sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych okresach szkolnych;
  4) Sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo uczniów w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;
  5) Zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej przez Szkołę;
  6) Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami (prawnymi opiekunami);
  7) Karty samooceny zachowania ucznia;
  8) Karty ocen zachowania proponowanych przez nauczycieli i pozostałych uczniów klasy;

Rozdział 9
BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 69
W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią.

§ 70
Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy o regionie.

§ 71
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie Szkoły, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły.

§ 72
Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać gromadzenie i opracowanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

§ 73
Do zbiorów bibliotecznych należą: książki, podręczniki, czasopisma, multimedia (płyty CD-ROM i DVD) oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań Szkoły.

§ 74
Środki na zakup zbiorów i materiałów bibliotecznych oraz ich konserwację pozyskiwane są z budżetu Szkoły oraz budżetu organu finansującego Szkołę. Biblioteka może również przyjmować dary.

§ 75
Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uczniom dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 76
1. Za prawidłową pracę biblioteki odpowiedzialny jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w Szkole.
2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:
  1) w ramach pracy pedagogicznej:
    a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego zgodnie z regulaminem biblioteki,
    b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,
    c) prowadzenie działalności informacyjnej,
    d) udzielanie porad przy wyborze lektury,
    e) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji,
    f) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji;
    g) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych Szkół i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi;
  2) w ramach prac organizacyjno – technicznych:
    a) informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
    b) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów,
    c) sporządzanie planów pracy,
    d) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
    e) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

§ 77
Działalność biblioteki szczegółowo określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.

Rozdział 10
ŚWIETLICA SZKOLNA

§ 78
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu lub ze względu na czas pracy rodziców i na ich wniosek organizuje się świetlicę szkolną.

§ 79
Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.

§ 80
Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel, wychowawca świetlicy, podlegający Dyrektorowi Szkoły.

§ 81
Działalność świetlicy oparta jest na rocznym planie pracy.

§ 82
1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
2. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do faktycznych potrzeb uczniów i ich rodziców.

§ 83
Korzystanie przez uczniów ze świetlicy jest nieodpłatne.

§ 84
1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do 30 września każdego roku szkolnego.
2. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane ucznia, według wzory określonego przez Dyrektora Szkoły.

§ 85
Zasady korzystania przez uczniów ze świetlicy szkolnej określają odrębne przepisy prawa oświatowego oraz Regulamin Świetlicy Szkolnej.

Rozdział 11
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY

§ 86
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

§ 87
Budżet Szkoły tworzy się z dotacji jednostki samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz z dochodów uzyskanych z najmu budynku Szkoły na okres ferii letnich i zimowych. Dotacja podlega rozliczeniu.

§ 88
Ze środków własnych Szkoła może pokrywać potrzeby związane z kształceniem, wychowaniem oraz utrzymaniem placówki.

Rozdział 12
TRADYCJA SZKOLNA I CEREMNIAŁ SZKOLNY

§ 89
1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem społeczności szkolnej z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu Szkoły.
2. Ceremoniał szkolny jest działaniem zespołowym stwarzającym specyficzny klimat, w którym rodzą się silne wewnętrzne powiązania między członkami społeczności szkolnej, w wyniku podejmowania wspólnych zadań, ścisłego współdziałania i dążenia do realizacji celów i zadań wychowawczych.

§ 90
1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się:
  1) obchody świąt o charakterze religijnym i historyczno – patriotycznym;
  2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
  3) pasowanie na ucznia, ślubowanie klas pierwszych;
  4) święto Patrona Szkoły.

§ 91
1. Najważniejszymi symbolami narodowymi przyjętymi do ceremoniału szkolnego są:
  1) Godło państwowe;
  2) Flaga narodowa;
  3) Hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”.
2. Symbolami Szkoły są:
  1) Godło Szkoły (logo);
  2) Sztandar Szkoły;
  3) Hymn Szkoły.

§ 92
1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Kościoła.
2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.
3. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie.
4. Sztandar Szkoły ma kształt prostokąta o wymiarach 100x90 cm, obszyty jest srebrną frędzlą. Na prawej stronie, na czerwonym tle umieszczony jest wizerunek orła białego, dziób, szpony i korona są koloru złota. Wokół rozciąga się napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Lewy płat jest koloru srebrnego, po środku, na żółtym tle widnieje wizerunek Jana Pawła II. Wokół rozciąga się napis: „Katolickie Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie”. Całość osadzona jest na drewnianym drzewcu zakończonym srebrną głowicą w postaci orła w koronie.

§ 93
1. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wybrani przez Radę Pedagogiczną.
2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest najbardziej honorową funkcją w Szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie i nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.
3. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od dnia ślubowania.
4. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani z pocztu sztandarowego. W takich przypadkach należy dokonać wyboru uzupełniającego.
5. Uczniów reprezentujących poczet sztandarowy obowiązuje strój galowy, uzupełniony o biało – czerwone szarfy i białe rękawiczki.

§ 94
1. Słowa i muzyka Hymnu Szkoły są autorstwa ks. prof. Hieronima Chamskiego.
2. Treść hymnu Szkoły:
Nie mamy lękać się w życiu niczego,
kiedy otwarte są drzwi Chrystusowi,
Bóg i Ojczyzna – hasłem każdego
kto krzyżem pierś swą odważnie zdobi.
Refren:
Patronie nasz, my Twoim śladem,
chcemy się piąć aż po zwycięstwo.
Tyś dla nas jest żywym przykładem,
ślij z nieba nam Błogosławieństwo!
Niech zstąpi Duch Twój – zawołałeś z nami,
więc niech się spełni nam prorocza mowa.
Idziemy razem życia drogami,
bo pamiętamy te wielkie słowa.
Refren:
Patronie nasz…
Podmuchem wiatru już zamknięta księga,
zaszkliły światu się wzruszeniem oczy.
Choć pękła życia Twojego wstęga,
to jednak duch Twój dziś z nami kroczy.
Refren:
Patronie nasz…

§ 95
Opiekunem ceremoniału szkolnego, dbającym o właściwą celebrację sztandaru zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie Szkoły i poza jej murami jest nauczyciel – opiekun Samorządu Szkolnego.

Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 96
Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

§ 97
1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
2. Statut jest opublikowany na stronie internetowej gimnazjum oraz stronie podmiotowej BIP, a w formie pisemnej, dostępny dla każdego ucznia, nauczyciela i rodzica w bibliotece.
3. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z zapisami niniejszego statutu.

§ 98
1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
2. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, Dyrektor Szkoły opracowuje tekst ujednolicony.

 

Ogłoszenia

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
    ul. Kościuszki 2
    72-346 Pobierowo
  • 91 386 42 00

Galeria zdjęć